Aşgabatda kitap şüweleňi geçiriler: konsert, bäsleşik, sowgatlar

  • 19.04.2024 14:20
  • 3935
Aşgabatda kitap şüweleňi geçiriler: konsert, bäsleşik, sowgatlar

21-nji aprelde “Türkmenistan” kinokonsert merkezinde Begenç Çaryýewiň konserti, şeýle hem çagalar üçin ýörite taýýarlanylan kitap şüweleňi geçiriler.

Şüweleň sagat 17:00-da başlanar.
Çäräni Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň “Mahabat” müdirligi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, B. Amanow adyndaky çagalar kitaphanasy, Türkmen döwlet gurjak teatry, Türkmenistanyň döwlet sirki bilelikde geçirýär.
Çäräniň dowamynda SMS bäsleşigi geçiriler we ýeňiji bolan ildeşlerimize “Ynamly emläk” hususy kärhanasy, “Bilim nokady” okuw merkezi, Beletfilm, “Röwşen” aýakgap hususy kärhanasy tarapyndan sowgatlar gowşurylar.

“Türkmenistan” kinokonsert merkeziniň telefon belgileri:
492658;
+99362 00-31-21.


13.06.2024 07:39
3708

14-19-njy iýunda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry: 15.06.2024 «Mejbury tebip bolan» 19:00; 16.06.2024 «Gelin gelýär...» 19:00; 17.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00; 18.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00...

12.06.2024 16:08
8096

Aşgabadyň kinoteatrlarynda 13 – 18-njy iýunda görkeziljek filmler we multfilmler

Şu hepde Türkmenistanyň kinoteatrlarynda dürli ýaşdaky tomaşaçylar üçin filmleriň giň toplumy, şol sanda birnäçe premýeralar hödürlenýär. Täzelikleriň arasynda baş keşbi Jennifer Lopeziň ýerine ýetirmeginde ylmy...

12.06.2024 15:34
5197

Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň Döwlet sirklerinde şüweleňler geçiriler

Türkmenistanyň Döwlet sirki 16-njy iýunda sagat 18:00-da sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar. Çykyşlaryň dowamynda sahnada Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň artistleriniň dünýä belli “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar...

12.06.2024 01:47
39526

Ogulgerek Berdimuhamedowa Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň maşgalasyna ýüpekden dokalan haly sowgat berdi

Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň saparynyň ikinji gününiň çäklerinde türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa dostlukly ýurduň baştutanynyň maşgalasy Kim...