Apple Watch hammamda ýykylyp, huşuny ýitiren nýu-ýorkly adamyň janyny halas etdi

  • 19.04.2024 19:46
  • 14985
Apple Watch hammamda ýykylyp, huşuny ýitiren nýu-ýorkly adamyň janyny halas etdi

49 ýaşly nýu-ýorkly Erik Zollinger Apple Watch öz janyny halas etdi diýip hasaplaýar. Bu barada ol New-York Post neşirine gürrüň beripdir diýip, gazeta.ru ýazýar.

Şu ýylyň mart aýynda gozgalmaýan emläk dellaly bolup işleýän bir adam welosipedli ofisden öýüne dolanyp gelýärkä suwly çukura gaçyp, şikes alýar.

“Men gapdala ýykylyp, betona uruldum. Ýerimden turup, ilki bilen dişlerimi barladym, sebäbi birnäçe ýyl ozal dişlerime winir goýdurypdym. Bagtyma olara hiç zat bolmandyr. Sag dyzym, ýüzümde gözüm bilen burnumyň arasy hem ýere degdi, dişlerim dodaklarymy çapdy, ýöne beýlebir kän gan akmady"- diýip, ejir çeken gürrüň berdi.

Ol öýüne baryp, hammama girýär, ýöne ýene ýykylyp, huşuny ýitirýär.
Apple Watch-iň ýykylmany kesgitlemek aýratynlygy işläp başlaýar: sagat awtomatiki usulda halas ediş gullugyny çagyrýar we gyssagly jaň edilmeli adamlara habar berýär.
Zollinger: "Duşda ýykylypdyryn, Apple Watch wannanyň gyrasyna degmegiň täsirinden 911-e jaň edipdir we kartada takyk ýerleşýän ýerimi görkezip, dostlaryma habar beripdir" – diýip belleýär.
Ol adam özüne gelende 911-iň operatorynyň özi bilen gepleşýändigini bilýär we çagyryşy ýatyrýar. Ýöne şondada ätiýaçdan saglyk barlaglaryndan geçmek üçin hassahana barypdyr.
Zollinger Apple Watch-iň janyny halas edendigine ynanýar.


şu gün 18:47
9

Apple "Vision Pro 2-ni" soňa goýup, oňa derek gulaklygyň arzan modelini çykarar

Apple kompaniýasy ikinji nesil Vision Pro giňeldilen hakykat gulaklygynyň işlenip taýýarlanyşyny gijikdirmek kararyna geldi. Muňa derek kompaniýa çäklendirilen funksiýalar toplumly enjamyň has elýeter wersiýasyny...

düýn 09:21
19458

ABŞ-da 6 aýal dogan dünýäde iň garry doganlar diýlip ykrar edildi: olaryň umumy ýaşy – 571 ýaş

Missuri amerikan ştatyndan alty aýal dogan alty erkek doganlaryň we aýal doganlaryň arasynda umumy ýaş boýunça dünýäde iň garry doganlar diýlip ykrar edildi. Olaryň umumy ýaşy 571 ýyl 295 güne barabar diýlip, Ginnesiň...

20.06.2024 19:11
11249

105 ýaşly amerikaly aýal Stenfordda magistr derejesini aldy

105 ýaşly Wirjiniýa Hislop Stenford uniwersitetinde okuwa başlanyndan 83 ýyl soň magistr derejesini aldy. Bu barada NBC News habar berýär. Hislop 1936-njy ýylda Stenford uniwersitetine okuwa girdi we bakalawr derejesini...

19.06.2024 16:37
23514

Nýu-Ýorkda Empaýr-Steýt-Bildingiň depesinde äpet aždarha ýerleşdi

HBO Max "Tagtlaryň oýny" («Игры престолов») serialynyň spin-off-y bolan "Aždarhanyň öýi" («Дом Дракона») serialy üçin netijeli mahabat oýlap tapdy. Serialyň ikinji möwsüminiň çykmagy mynasybetli Nýu-Ýorkda Empaýr...