Şawkat Mirziýoýew we Raşid Meredow hyzmatdaşlygy giňeltmek meselelerini maslahatlaşdylar

  • 16.04.2024 11:08
  • 8512
Şawkat Mirziýoýew we Raşid Meredow hyzmatdaşlygy giňeltmek meselelerini maslahatlaşdylar

15-nji aprelde Daşkentde Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen “Merkezi Aziýa – Aýlagdaky arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşi” strategiki dialogynyň daşary işler ministrleriniň ikinji duşuşygynyň maksatnamasynyň çäklerinde goňşy ýurtda bolan Türkmenistanyň daşary işler ministri, wise-premýer Raşid Meredowyň arasynda duşuşyk geçirildi. Duşuşyk barada özbek lideriniň saýtynda habar berildi.

Gepleşikleriň dowamynda özbek-türkmen gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmegiň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar özara haryt dolanyşygynyň ösüşini, “Şawat-Daşoguz” söwda zolagynyň döredilmegini, şeýle-de senagat kooperasiýasy, energetika, ulag we logistika, oba hojalygy pudaklarynda netijeli hyzmatdaşlygy kanagatlanma bilen bellediler.

Sebitara gatnaşyklary we medeni-ynsanperwer alyş-çalyşlary giňeltmäge aýratyn üns berildi. Şu ýyl Özbegistanda şahyr Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyny bellemek bilen baglanyşykly birnäçe çäreler geçiriler.

Şeýle-de, geljekki duşuşyklara ýokary derejede taýýarlygyň çäklerinde köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň täze tertibini düzmek meselesi maslahatlaşyldy.

Sebit we halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça pikir alşyldy.


şu gün 11:53
2215

Türkmenistanyň we Polşanyň DIM-leri hyzmatdaşlyk maksatnamasyna gol çekdiler

Warşawada Türkmenistan bilen Polşanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow, polýak tarapyna Polşanyň...

18.06.2024 16:46
9520

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

18.06.2024 16:33
18943

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

18.06.2024 15:43
2865

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny habar berdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri...