Microsoft Windows 11-iň “Pusk” menýusynda mahabatlary synap başlaýar

  • 15.04.2024 13:57
  • 2168
Microsoft Windows 11-iň “Pusk” menýusynda mahabatlary synap başlaýar

Microsoft kompaniýasy Windows 11-iň “Başlangyç” (Psuk) menýusynda mahabaty synap başlaýandygyny mälim etdi diýip, iXBT habar berýär.

Ýönekeý ulanyjylar aladalanardan entek ir, sebäbi bu synag diňe Windows Insider Program programmasynyň käbir gatnaşyjylaryna täsir eder. Mundan başga-da, deslapky görnüşde işlediljek, ýöne ýapyp boljak aýratynlyk hakda aýdýarys. Şeýle-de bolsa, iru-giç hemmeler bu görnüşdäki mahabaty Windows-da görerler.
Şol bir wagtyň özünde, Microsoft, takmynan, 10 ýyl bäri Windows-da mahabaty synag edýär we şu wagta çenli, bagtymyza, mümkin boldugyça, esasanam Android üçin käbir hytaý gabyklary bilen deňeşdirilende, seresaplylyk bilen işleýär.


12.06.2024 15:19
3423

Microsoft Xbox hataryny täzeleýär: täze reňkler, kuwwatlylyk we bahalar

Xbox Games Showcase çäresinde Microsoft Xbox Series X we Xbox Series S oýun konsollarynyň birnäçe täze wersiýasyny hödürledi. Täze önümleriň arasynda optiki priwodsyz sanly model bolan ak Xbox Series X hem bar...

11.06.2024 15:47
3596

Microsoft korporasiýasy Xbox Games Showcase tanyşdyrylyşyny geçirdi

Microsoft korporasiýasy Xbox Games Showcase tanyşdyrylyşyny geçirip, diňe bir özüniň täze oýunlaryny däl, eýsem üçünji tarap oýun çykaryjy kompaniýalaryň taslamalaryny hem hödürledi. Bu barada Meduza habar berýär...

08.06.2024 07:06
6400

Bill Geýts Microsoft-dan öňki durmuşy barada kitap çykarar

Microsoft korporasiýasyny esaslandyryjy Bill Geýts “Başlangyç kod” ady bilen kitap-memuarlary çykarjakdygyny habar berdi. Ol 2025-nji ýylyň fewral aýynda dükan tekjelerinde peýda bolar diýip, telekeçi özüniň Gates...

05.06.2024 13:53
1574

Microsoft: Windows 11-iň täzelenmesi wezipeler panelinde bökdençlikleri ýüze çykarýar

Microsoft Windows 11-iň ulanyjylaryna ýakynda goýberilen hökmany däl täzelenme sebäpli wezipeler panelinde bökdençlikleriň ýüze çykyp biljekdigini duýdurdy diýip, Hi-Tech habar berýär. KB5037853 täzelenmesi wezipeler...