Google Chrome brauzeriniň tölegli nusgasyny çykardy

  • 15.04.2024 13:43
  • 1181
Google Chrome brauzeriniň tölegli nusgasyny çykardy

Google kompaniýasy Chrome brauzeriniň tölegli nusgasynyň çykandygyny habar berdi. Täze Chrome Enterprise Premium güýçlendirilen howpsuzlyk gözegçiligi bilen üpjün ediler diýlip, kompaniýanyň blogynda habar berilýär.

Chrome Enterprise Premium-yň bahasy her aýda 6 dollar bolar. Bu brauzer programma üpjünçiliginiň täzelenmelerini we giňeltmelerini dolandyrmaga mümkinçilik berýär, şeýle hem birnäçe TCP protokollaryny goldaýar. Esasy artykmaçlyklaryň biri tassyklanan we tassyklanmadyk programmalar üçin maglumatlaryň syzmak töwekgelçiligini azaltmaga kömek edýän kontekste esaslanýan giriş gözegçiligidir.
Şeýle hem brauzer SaaS we web programmalaryna nol derejeli ynam bolan ýagdaýynda hem üznüksiz girişi üpjün edýär. Howpsuzlyk we maglumatlary goramak aýratynlyklary zyýanly programma üpjünçiliginden we fişingden goramak ýaly mazmuny goramak we gözden geçirmek üçin bölekleýin emeli aňa bil baglaýar.
Hünärmenler Chrome-yň tölegli nusgasyny ulanmak babatda tejribelerini paýlaşdylar. Mysal üçin, Snap kärhanasynyň korporatiw howpsuzlyk ulgamyny işläp düzmek bölüminiň başlygy Chrome Enterprise Premium-yň öndürijilikli emeli aň platformalarynda habarlaşanda mazmun geçirişini 50% azaldandygyny aýtdy.
Roche biotehnologiýa kompaniýasynyň maglumat howpsuzlygy bölüminiň başlygy täze brauzeri gurnanlaryndan soň birnäçe sagadyň dowamynda köp sanly korporatiw maglumatlary ogurlamak synanyşygyny ýüze çykaryp we durzup bilendiklerini aýtdy.


31.05.2024 13:50
2556

Google Play başga ulanyjylara programmalary sowgat etmek mümkinçiligini hödürleýär

Google Play-de indi programmalary sowgat etmek mümkinçiligi döredi. Indi Android smartfonlaryny we planşetlerini ulanýanlar beýleki adamlar üçin programma satyn alyp bilerler diýip, Android Authority habar berýär...

13.05.2024 20:27
4963

Google kompaniýasy Chrome brauzeri üçin gyssagly täzelenme çykardy

Google kompaniýasy howply gowşaklygy düzetmek üçin Chrome brauzeriniň täzelenmesini çykardy diýip, HelpNetSecurity portaly ýazýar. Kiberhowpsuzlyk pudagyndaky hünärmenler Chrome-da ulanyjylaryň gurluşlarynda maglumatlara...

12.05.2024 09:14
3785

“Google Habarlarda” “GIF selfi” - gysga selfi wideolar peýda bolar

“Google Habarlar” programmasy ulanyjylara gysga, yzygiderli wideo habarlaryny ibermäge mümkinçilik berýän “GIF Selfi” aýratynlygy peýda bolar diýip, Android Authority habar berýär. Täze aýratynlyk smartfonyň öň...

01.04.2024 23:33
1919

Google Podcasts ýakyn günlerde işlemegini bes eder

Google geljek hepde ABŞ-da Google Podcasts hyzmatyny ýapar. Bu barada Bleeping Computer habar berdi. Ol ýapylansoň podkastlar diňlemek mümkinçiligi YouTube Music-de galar. Google häzirki wagtda ABŞ-daky ulanyjylara...