Ispaniýada üç ýylda üç gezek Gün tutulmasy görner

  • 13.04.2024 16:17
  • 4518
Ispaniýada üç ýylda üç gezek Gün tutulmasy görner

Ispaniýanyň ilaty seýrek duşýan astronomiki hadysanyň şaýady bolar: 2026-njy ýyldan 2028-nji ýyla çenli üç ýylyň içinde ýurt iň ýokary kategoriýadaky üç sany Gün tutulmasyny synlap biler, olaryň ikisi doly Gün tutulmasy bolar.

Ispaniýanyň El Pais gazetiniň habar bermegine görä, beýle tötänlik taryhda görlüp-eşidilmedik zatdyr. Belli bir geografiki nokatdan geçýän doly Gün tutulmasyny görmek mümkinçiligi, adatça, adama ömründe bir gezek miýesser edýär.

Neşir: "Ispaniýanyň astronomiki nesibesi güýçli çykdy" –diýip belleýär.

Ilkinji, doly Gün tutulmasy 2026-njy ýylyň 12-nji awgustynda bolar – bu 1999-njy ýyldan bäri Ýewropada ilkinji Gün tutulmasydyr. Ondan soň doly Gün tutulmasy 2027-nji ýylyň 7-nji awgustynda bolar.
Üçlügi 2028-nji ýylyň halka şekilli Gün tutulmasy soňlar, şonda Günüň üstüni ýapýan Aýyň töwereginde ýagtylyk halkasy emele geler.
Ozal Meksikada, ABŞ-nyň 15 ştatynda we Kanadada, şeýle hem Ýuwaş we Atlantik ummanlaryndaky käbir adalarda 30 milliondan gowrak adamyň syn eden doly Gün tutulmasy hakda ýazypdyk.


20.06.2024 14:24
13357

Hytaý dünýäde iň uly Gün elektrik stansiýasyny işe girizdi

Hytaýda 3,5 GWt kuwwatly, dünýäde iň uly Midong Gün elektrik stansiýasy ulanylmaga berildi. Sinszýanyň demirgazyk-günbatarynda, Urumçiniň golaýynda ýerleşýän bu toplum 133,5 inedördül kilometr meýdany tutýar we...

17.06.2024 18:08
4349

ESA-nyň hemralary Güni öwrenmek üçin emeli Gün tutulmasyny dörederler

Ýewropanyň kosmos gullugy (ESA) Günüň täjini öwrenmek maksady bilen Proba-3 missiýasyny uçurmaga taýynlanýar. Phys.org-yň habar bermegine görä, munuň üçin biri-birinden 144 metr daşlaşjak iki hemra ulanylar, olaryň...

10.06.2024 13:41
9800

Astrofotograf Günüň Ýere tarap bakyp duran äpet tegmilini surata aldy

Sakramentoly (Kaliforniýa, ABŞ) astrofotograf Endrýu Makkarti X sosial ulgamynda Günüň işjeň AR 3664 sebitiniň suratyny çap etdi. 10-11-nji maýda bolup geçen rekord derejedäki geomagnit tupanyna hut şu sebit sebäp...

06.06.2024 14:50
8901

Alymlar Günüň “ýürek urgusy” bilen planetalaryň hereketiniň arasynda baglanyşyk tapdylar

Alymlar öňräkden bäri Günüň Şwabeniň sikli diýip atlandyrylýan 11 ýyllyk işjeňliginiň syryny açmaga synanyşýarlar. Täze barlag bu sikle (aýlawa), şeýle-de Günüň beýleki sikllerine ýyldyzyň diňe bir öz içindäki  prosesleriň...