Fransuz zenany Eýfel diňine ýüp bilen dyrmaşyp, gaýa dyrmaşmak boýunça rekord goýdy

  • 13.04.2024 16:14
  • 12506
Fransuz zenany Eýfel diňine ýüp bilen dyrmaşyp, gaýa dyrmaşmak boýunça rekord goýdy

Fransiýa 24 habarlar ýaýlymynyň habar bermegine görä, 34 ýaşly fransuz zenany Anuk Garnýe Eýfel diňiniň ikinji böleginiň düýbüne çykmak bilen gaýa dyrmaşmak boýunça dünýä rekordyny goýdy.

Türgen 110 metre belentlige bary-ýogy 18 minutda çykdy.
Bu üstünlik diňe bir sport görkezijisi bolman, eýsem haýyr-sahawat çäresi boldy. Garnýe rak keseline garşy göreşýän guramalara serişdeleri toplamak üçin daga çykdy. Ejesiniň bu kesele duçar bolmagy bilen bagly waka oňa ylham berdi.

Öňki dünýä rekordyny 2020-nji ýylda Ýohannesburgda (Günorta Afrika) Soueto diňleriniň arasyndaky ýüp býunça 90 metre çykan günorta afrikaly türgen Tomas Wan Tonder goýupdy. Şeýle-de bolsa, Garnýe ýüpli Daniýanyň Kopengagen opera teatryna - 26 metr belentlige çykmak bilen rekord goýan daniýaly zenan Ida Matilda Stinsgaardyň tejribesiniň has hem ylham berendigini aýtdy.
Anuk Garnýe tejribeli türgen, öz kategoriýasynda iki gezek OCR (päsgelçilik ýaryşy) dünýä çempiony, spartan ýaryşy boýunça Ýewropanyň çempiony we OCR boýunça iki gezek Fransiýanyň çempiony.
Indi türgen päsgelçilik ýaryşlaryna gaýdyp barmagy meýilleşdirýär we maý aýynda Parižde geçjek 2024-nji ýylyň Tomusky oýunlarynyň açylyş dabarasy üçin Afinydan alynjak  Olimpiýa alawyny Marsele elter.


22.06.2024 16:39
9036

Ýaponiýaly “iň bagtly adam”: Ol 63 ýaprakly şabdar ösdürip, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Käbir adamlar dört-bäş ýaprakly şabdaryň (Trifólium) ony tapan adama şowlulyk getirýändigine ynanýarlar. Eger bu şeýle bolsa, onda 63 ýaprakly şabdar ony ösdürip ýetişdiren ýaponiýalyny dünýäde “iň bagtly adama...

21.06.2024 12:41
16208

Britaniýanyň ýaşaýjysy galtak arabasynyň tizligini sagatda 84 km-e ýetirip, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Britaniýaly Dilan Fillips galtak arabasynyň tizligini sagatda 84,627 km tizlige ýetirip, dünýäde şeýle arabanyň tizlik rekordyny goýdy. Ginnesiň rekordlar kitabynda habar berlişine görä, bu üstünlik Demirgazyk Ýorkşiriň...

21.06.2024 09:21
22095

ABŞ-da 6 aýal dogan dünýäde iň garry doganlar diýlip ykrar edildi: olaryň umumy ýaşy – 571 ýaş

Missuri amerikan ştatyndan alty aýal dogan alty erkek doganlaryň we aýal doganlaryň arasynda umumy ýaş boýunça dünýäde iň garry doganlar diýlip ykrar edildi. Olaryň umumy ýaşy 571 ýyl 295 güne barabar diýlip, Ginnesiň...

16.06.2024 11:46
21832

Boýy bir metr bolan daniýa tohumly it dünýäniň iň beýik iti diýip ykrar edildi

ABŞ-nyň Aýowa ştatyndan Kewin atly daniýa tohumly it dünýäniň iň beýik iti diýlip ykrar edildi. Bu barada Ginnesiň rekordlar kitabynyň web sahypasynda habar berildi. Itiň penjelerinden gerşine çenli beýikligi 97...