Stambulyň howa menzilinde terapewt itler peýda boldy. Olar ýolagçylara rahatlanmaga kömek edýär

  • 13.04.2024 17:18
  • 23110
Stambulyň howa menzilinde terapewt itler peýda boldy. Olar ýolagçylara rahatlanmaga kömek edýär

Stambulyň howa menzilinde ýolagçylara stres ýagdaýyny we uçuş gorkusyny ýeňip geçmäge kömek edýän terapewt itler peýda boldy. Bu barada Associated Press habar berýär.

Bäş sany it birnäçe aý dowam eden taýýarlykdan we türgenleşikden soň fewral aýynyň ahyrynda işe başlady. Olara sesler we adamlaryň üýşmesi ýaly ünsüňi sowujy faktorlara reaksiýa bildirmezlik öwredildi.

“Biz olaryň howpsuz ýagdaýdadygyna we 100% biziň gurşawymyza uýgunlaşandygyna göz ýetirmelidik” diýip, howa menziliniň müşderiler bilen işleşmek boýunça menejeri Kadir Demirtaş belleýär.

Itler toparynyň lideri Kuki atly lagotto-romanolo boldy. Ol “kärdeşleri” bilen bilelikde her gün terapewt itiň her biri üçin iş wagtyny kesgitleýän weterinara barýar.
Itler howa menziliniň çäginde adam-ýoldaşlary bilen bilelikde işleýärler. Iş wagty olar ýörite forma geýýärler we resmi beýjleri dakynýarlar. Itleriň iş sagatlary 10.00-dan 16.00 aralygynda paýlanýar.
Howa menzili täze başlangyja oňyn seslenmeleri alandygyny belleýär. Indi howa menzili itler ştatyny giňeltmegi we täze tüýlek terapewtleri işe çekmegi meýilleşdirýär.


03.06.2024 14:36
10434

Türkiýäniň Ýozgat şäherinde Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi

31-nji maýda Türkiýäniň Ýozgat şäheriniň merkezi seýilgähinde Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasy tarapyndan beýik türkmen şahyry we filosofy Magtymguly Pyragynyň ýadygärligine gül goýmak dabarasy gurnaldy. Türkmenistanyň...

26.05.2024 01:06
12811

Baýrak gaznasy 500 müň dollar bolan Counter-Strike 2 boýunça ýaryşda Türkiýeden topar ýeňiji boldy

Türkiýeden Eternal Fire topary Counter-Strike 2 boýunça CCT Season 1 Global Finals-da ýeňiji boldy, ol grand-finalda Demirgazyk Amerikadan Team Liquid toparyny 3:1 hasabynda utdy. Öň habar berşimiz ýaly, baýrak...

21.05.2024 13:14
12212

Türkiýe daşary ýurtly raýatlara ýany bilen birden artyk smartfon getirmegi gadagan eder

2024-nji ýylyň oktýabr aýyndan aýyndan başlap, Türkiýä barýan raýatlara ýurduň çägine ýanyň bilen diňe 1 (bir) mobil telefonyny almaga rugsat berler. Täze düzgün elektron tehnikalaryň bikanun dolanyşygynyň öňüni...

16.05.2024 12:34
4367

Stambulda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan dabaraly çäre geçirildi

15-nji maýda Türkmenistanyň Stambul şäherindäki Baş konsullygynda beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan dabaraly çäre geçirildi. Dabara Türkiýäniň ylmy intelligensiýasynyň...