Ýewropa Bileleşigi welosiped hereketini ösdürmek barada Jarnama kabul etdi

  • 10.04.2024 22:20
  • 2034
Ýewropa Bileleşigi welosiped hereketini ösdürmek barada Jarnama kabul etdi

3-nji aprelde Ýewropa Bileleşigi welosiped pudagyny ösdürmäge gönükdirilen welotransport barada Jarnama kabul etdi. Şeýle çözgüt ÝB-niň awtomobilleriň sanyny azaltmak we ekologiýa taýdan arassa ulag serişdelerini ösdürmek ýolunda nobatdaky ädim boldy. Bu barada ÝB-niň resmi saýtynda habar berilýär.

Jarnama welosipedi hereket etmegiň ÝB-niň ykdysadyýeti üçin möhüm ähmiýete eýe bolan ekologiýa taýdan arassa, elýeterli we arzan serişdesi hökmünde ykrar edýär.

“Biz welosipediň köp sanly peýdalarynyň bardygyny ykrar edýäris: ol daşky gurşawyň hapalanmagyny, şäher dyknyşyklaryny azaldýar we has sagdyn durmuş ýörelgesine ýardam edýär. Mundan başga-da, welosiped Ýewropa senagatynyň möhüm özenidir” – diýip, ulag meseleleri boýunça ýewrokomissar Adina Welýan belledi.

Jarnamada welosiped transportynyň ösdürilmeginiň ÝB-e daşky gurşawy goramakda öňde goýlan maksatlara ýetmäge kömek etjekdigi bellenilýär. Belläp geçsek, ÝB ýurtlary 2030-njy ýyla çenli bug gazlarynyň arassa zyňyndylaryny azyndan 55% azaltmaga borçlandylar, 2050-nji ýyla çenli bolsa klimat bitaraplygyny gazanmaga çalyşýarlar.
Jarnamada welosipediň sosial inklýuziwligi gowulandyrýandygy hem-de adamlaryň fiziki we akyl saglygyna ýardam edýändigi bellenilýär. Hut aramlyk fiziki işjeňlik saglyk töwekgelçiliklerini we az hereketli durmuş ýörelgesi bilen baglanyşykly irki ölümi azaldýar.
Şeýle-de, welosiped bilen beýleki ulag serişdeleriniň arasynda özara gatnaşygy artdyrmak meýilleşdirilýär, mysal üçin, awtobuslarda we otlularda has köp welosipedleri daşamaga mümkinçilik bermek, şeýle-de stansiýalarda we ulag merkezlerinde welosipedler üçin howpsuz duralga zolaklaryny üpjün etmek göz öňünde tutulýar. 


15.06.2024 15:37
6904

Ýewropada täze tälimçiler: Terziç “Borussiýany” terk etdi, Fonseka “Milana” tälimçi boldy

Ýewropanyň öňdebaryjy ligalarynyň birnäçe kluby tälimçiler düzümindäki üýtgeşmeleri yglan etdiler. Şeýlelikde, germaniýaly hünärmen Edin Terziç taraplaryň özara ylalaşygy bilen Dortmundyň “Borussiýasynyň” baş tälimçisi...

28.05.2024 12:53
6852

Harri Keýn Ýewropanyň iň köp gol geçiren futbolçysyna berilýän "Altyn butsy" baýragyny aldy

Mýunheniň "Bawariýa" klubunyň hüjümçisi Harri Keýn 2023/2024 möwsümiň jemleri boýunça Ýewropa ligalarynyň iň gowy bombardiri hökmünde "Altyn butsy" baýragyny aldy. 30 ýaşly iňlis futbolçysy Germaniýanyň çempionatynda...

27.02.2024 08:56
8706

Türkmen dzýudoçylary Warsaw European Open 2024 ýaryşynda altyn we kümüş medal gazandylar

Türkmen dzýudoçylary Maýsa Pardaýewa we Serdar Rahymow 24-25-nji fewralda Warşawada geçirilen “Warsaw European Open 2024” ýaryşynda, degişlilikde, altyn we kümüş medal gazandylar. Bu barada “Türkmenistan: Altyn...

02.12.2023 16:50
11080

Şu gün Germaniýada Ýewro-2024-iň toparlaýyn tapgyrynyň bijeleri çekiler

Şu gün, 2-nji dekabrda Gamburgdaky Elba filarmoniýasynda 2024-nji ýylyň futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň bije çekişligi geçiriler. Ýaryş 14-nji iýundan 14-nji iýul aralygynda geçirilip...