«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň 2024-nji ýylda üçünji sany çapdan çykdy

  • 07.04.2024 16:01
  • 4323
«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň 2024-nji ýylda üçünji sany çapdan çykdy

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň ýanynda döredilen «Arkadagly Ýaşlar» atly elektron žurnalyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylyndaky üçünji sany çapdan çykdy.

Elektron neşiriň täze sanynyň başlangyç makalasy Prezident Serdar Berdimuhamedowyň «Änew – müýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly täze kitabyna bagyşlanypdyr.
2-nji martda Garaşsyz Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň agzalygyna kabul edilmegine 32 ýyl doldy. Neşirde bu şanly sene mynasybetli paýlaşylan makala: «Türkmenistan ― BMG: hoşniýetli hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesi» diýlip atlandyrylýar. 
«Ekologiýa abadançylygy ― ählumumy ösüşiň girewi» atly makala 16-njy martda geçirilen ählihalk bag ekmek dabarasyna bagyşlanypdyr. Şol sahypalarda bahar gözelligine bagyşlanan iňlis dilindäki makala hem paýlaşylýar. «Türkmen zenanlaryna goýulýan sarpa» atly makala, adyndan hem belli bolşy ýaly, Halkara zenanlar gününe bagyşlanypdyr.
2024-nji ýylyň martyny ýaşlar üçin ýatdan çykmajak aýlaryň birine öwren wakalaryň hatarynda türkmen ýaşlaryndan düzülen wekiliýetiň Hindistana amala aşyran iş saparyny bellemek bolar. Saparyň çäklerinde biziň ildeşlerimiz Merkezi Aziýanyň beýleki döwletleriniň ýaşlary bilen bilelikde dostlukly döwlet bilen ýakyndan tanyşdylar. 
Änew şäheriniň «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegi bilen bagly «Şanly ýylyň dabarasy dünýä dolýar» atly makala bu gadymy şäherde geçirilen halkara dabaralary ýene bir ýola ýatladar. 
Däp bolşy ýaly, neşiriň täze sanynda hem döwürdeş şahyrlarymyzyň ýene birnäçesiniň goşgulary paýlaşylýar. Neşiriň şu sanynda nowruz däpleri bilen bagly makala hem paýlaşylypdyr.
Bu gezek öý bikelerimiz bahar işdäaçarynyň taýýarlanylyşy we etli unaşyň bişirilişi baradaky gyzykly maglumatlary okap bilerler.
Neşiriň ahyrky sahypalaryndan «Ýaş waspçy» atly döredijilik bäsleşiginiň täze ýeňijisi bilen hem tanşyp bilersiňiz.


şu gün 11:53
2215

Türkmenistanyň we Polşanyň DIM-leri hyzmatdaşlyk maksatnamasyna gol çekdiler

Warşawada Türkmenistan bilen Polşanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow, polýak tarapyna Polşanyň...

18.06.2024 16:46
9602

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

18.06.2024 16:33
18943

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

18.06.2024 15:43
2865

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny habar berdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri...