“Matrisanyň” täze bölüminiň üstünde işlenilip başlandy

  • 06.04.2024 05:30
  • 2976
“Matrisanyň” täze bölüminiň üstünde işlenilip başlandy

"Matrisanyň" dowamy çykar: Warner Bros. studiýasy franşizanyň bäşinji bölüminiň üstünde işlenip başlandygyny resmi taýdan mälim etdi diýip, Variety habar berýär.

Filme ““El Roýal” myhmanhasynda gowy zat ýok” we “Tokaýdaky kepbe” filmleri bilen tanalýan Drýu Goddard režissýorlyk eder.
Trilogiýanyň asyl nusgasyny döreden Lana Waçowski filmiň düşürilişine gönüden-göni gatnaşmaz, ýöne prodýuser hökmünde çykyş eder. Edebi esasyny hem Drýu Goddard ýazar. Bu Lana we Lilli Waçowskileriň önümçilige gönüden-göni gatnaşmaýan “Matrisa” seriýasyndaky ilkinji filmdir.
Sýužetiň jikme-jiklikleri entek aýan edilmedi. Kianu Riwziň (Neo) we Kerri-Enn Mossyň (Triniti) öz keşplerinde indi oýnajagy-oýnamajagy heniz belli däl.
“Matrisa 5” sikwel, spin-off bolubam ýa-da kino älemine düýbünden täze garaýşy getiribem biler. Warner Bros. bäşinji bölegiň “Matrisanyň" dünýäsini giňeltjekdigini, ýöne asyl nusgasyna wepaly bolup galjakdygyny mälim etdi.
Birinji “Matrisa” filmi 1999-njy ýylda çykdy we giň köpçüligiň filmine öwrüldi. 2003-nji ýylda onuň “Täzeden ýükleýiş” we “Rewolýusiýa” ýaly sikwelleri çykdy. “Matrisa: Direliş” atly  dördünji bölümi 2021-nji ýylda çykdy we kassa ýygymynda şowsuz boldy.
“Matrisanyň" bäşinji bölüminiň surata düşürilip başlanjak senesi, möhletleri we ilkinji görkezilişiniň haçan boljakdygy entek aýan edilmedi.


12.06.2024 16:08
7399

Aşgabadyň kinoteatrlarynda 13 – 16-njy iýunda görkeziljek filmler we multfilmler

Şu hepde Türkmenistanyň kinoteatrlarynda dürli ýaşdaky tomaşaçylar üçin filmleriň giň toplumy, şol sanda birnäçe premýeralar hödürlenýär. Täzelikleriň arasynda baş keşbi Jennifer Lopeziň ýerine ýetirmeginde ylmy...

12.06.2024 14:23
11243

“Ýaramaz ýigitler” eýýäm ilkinji hepdesinde 100 million dollardan gowrak girdeji gazandy

Uill Smitiň we Martin Lourensiň baş keşbi janlandyran “Ýaramaz ýigitler: güm bol ýa-da öl” (“Плохие парни: Катись или умри”) atly täze komediýa boýewigi prokatda ilkinji hepdesiniň ahyrynda 105 million dollar girdeji...

11.06.2024 07:25
3750

Ues Andersonyň "Finikiýa shemasy" kino ýyldyzlaryny bir ýere jemledi

Meşhur amerikaly režissýor Ues Anderson özüniň “Finikiýa shemasy” (“Финикийская схема”) atly täze filmini çykarmaga taýynlanýar. Crew United neşirinde filmiň aktýorlarynyň düzümi barada täze maglumatlar bar. Benisio...

11.06.2024 06:39
4888

Amerikan kino akademiýasy kaskadýorlar üçin “Oskar” döretmegi ara alyp maslahatlaşýar

Kino akademiýasy iň oňat kaskadýorlyk işi  üçin “Oskar” baýragyna täze nominasiýany girizmek mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşýar. Empire neşiriniň berýän maglumatlaryna görä, Amerikan kino akademiýasy baýrak...