Bakuda hazarýaka döwletleriniň Baş prokuraturalarynyň wekilleriniň duşuşygy geçirildi

  • 05.04.2024 15:26
  • 11061
Bakuda hazarýaka döwletleriniň Baş prokuraturalarynyň wekilleriniň duşuşygy geçirildi

4-nji aprelde Bakuda hazarýaka döwletleriniň Baş prokuraturalarynyň wekilleriniň bäştaraplaýyn duşuşygy geçirildi. Duşuşyk "Hazar deňziniň akwatoriýasynda ekologiýa wehimleri we hukuk bozulmalar: deňiz gurşawyny goramakda prokuratura edaralarynyň strategiýasy" mowzugyna bagyşlandy diýip, "Azertag" agentligi habar berýär.

Türkmenistandan duşuşykda baş prokuroryň orunbasary Rahym Ataýew we Türkmenistanyň Azerbaýjandaky ilçisi Gurbanmämmet Elýasow wekilçilik etdi.
Bäştaraplaýyn duşuşygyň barşynda çykyş eden Azerbaýjanyň ekologiýa we tebigy serişdeler ministriniň orunbasary Umaýra Tagiýewa şu ýylda Bakuda geçiriljek Howanyň üýtgemegi boýunça BMG-niň Çarçuwalaýyn konwensiýasynyň 29-njy maslahatynda (COP 29) azerbaýjan tarapynyň Hazar başlangyjyny öňe sürmek isleýändigini habar berdi. Onuň aýtmagyna görä, bu başlangyç diňe bir umumymilli we sebit derejesinde däl, eýsem, howanyň üýtgemegine ählumumy uýgunlaşmak maksatnamalarynyň çäklerinde hem deňiz meselelerini çözmäge ýardam eder.
Çäreleriň çäklerinde Rahym Ataýew Azerbaýjanyň baş prokurory Kamran Aliýew bilen gepleşikleri geçirdi.


düýn 18:21
4337

Daşoguz we Balkan welaýatlarynda galla oragyna girişildi

14-nji iýunda Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň ekerançylary galla oragyna girişdiler. Şu ýyl türkmen gallaçylarynyň öňünde güýzlük bugdaý üçin bölünip berlen jemi 690 müň gektar meýdandan 1 million 400 müň tonna...

düýn 17:21
8370

Mejlis Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň täze beýanynyň taslamasyny işläp taýýarlaýar

14-nji iýunda geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi. D.Gulmanowa “Magtymguly Pyragynyň...

düýn 17:17
8659

Serdar Berdimuhamedow «Türkmenstandartlary» gullugynyň işini yzygiderli kämilleşdirmegiň möhümdigini nygtady

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer H.Geldimyradow standartlaşdyrmak we metrologiýa ulgamyndaky işleri döwrüň talabyna laýyk getirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi....

düýn 16:42
3477

Türkmenistan karbamidli formaldegid konsentratyny satyn alar

Prezident Serdar Berdimuhamedow anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň karbamid öndürýän zawodlarynyň önümçiligi üçin zerur bolan karbamidli formaldegid konsentratyny satyn almak...