Gurbanguly Berdimuhamedow Duşenbede Ismoil Somoniniň ýadygärligine gül goýdy

  • 04.04.2024 11:43
  • 7989
Gurbanguly Berdimuhamedow Duşenbede Ismoil Somoniniň ýadygärligine gül goýdy

4-nji aprelde resmi sapar bilen Täjigistana baran türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow täjik halkynyň milli gahrymany Ismoil Somoniniň ýadygärligine gül goýdy.

«Dusti» meýdançasynda ýerleşýän ýadygärlik toplumyna gelende, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygyny Täjigistanyň resmi adamlary garşyladylar. Gurbanguly Berdimuhamedow Ismoil Somoniniň keşbini ebedileşdiren ýadygärlige gül dessesini goýup, görnükli döwlet işgäri hem-de Samany döwletini esaslandyryjy milli gahrymany hatyralady.
Manysy boýunça «Dostluk meýdançasy» diýmegi aňladýan «Dusti» meýdançasy Duşenbe şäheriniň merkezinde ýerleşip, onuň çägindäki beýik gahryman Ismoil Somoniniň hormatyna dikilen ýadygärlik tutuş paýtagtyň esasy nyşany hasaplanýar. Samanylar döwletiniň esaslandyrylmagynyň 1100 ýyllygy mynasybetli 1999-njy ýylda gurlan bu ýadygärligiň göni arkasynda ýerleşýän bina bilen bilelikdäki umumy beýikligi 43 metre deňdir. Samany döwletini esaslandyran Emir Somoni bürünçden ýasalan heýkelinde kellesi täçli, elinde Günüň şöhlesi şekilindäki altyn hasany göterip duran görnüşde «janlandyrylypdyr». Ýedi ýyldyz bilen bezelen täçdir hasa bolsa täjik döwletliliginiň esasy nyşanlarydyr diýip, "Türkmenistan" gazetiniň elektron neşiri habar berýär.


şu gün 18:12
52

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň diplomatlary 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň daşary işler ministrleri 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar. Bu barada Özbegistanyň daşary syýasat edarasynda habar berildi. “15-nji aprelde Daşkentde “Merkezi Aziýa – Aýlagdaky...

şu gün 14:52
2689

Aşgabatda DÝHG-niň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň maslahatynyň mejlisi geçiriler

Şu ýylyň 15 — 19-njy apreli aralygynda Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň 38-nji mejlisi...

şu gün 14:37
1861

Türkmenistan ekologiýa ulgamynda birnäçe täze başlangyçlary işläp düzdi

12-nji aprelde geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredow Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ekologiýa ulgamyndaky gatnaşyklaryny ösdürmek üçin amala aşyrylýan...

şu gün 09:31
1984

Türkmenistan maý aýynda Buharestde geçiriljek TIBCO — 2024 halkara sergisine gatnaşar

Türkmenistan 16 — 19-njy maý aralygynda Rumyniýanyň Buharest şäherinde geçiriljek “TIBCO — 2024” halkara sergisine gatnaşar. Bu barada wise-premýer B.Atdaýew 12-nji aprelde Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi...