5-7-nji aprelde Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

 • 04.04.2024 06:19
 • 3456
5-7-nji aprelde Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Dynç günleri paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň teatrlary dürli ýaşdaky tomaşaçylary öz çykyşlaryna çagyrýarlar.

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry:

 • 05.04.2024 «Nirede sen başky söýgim» 19:00;
 • 06.04.2024 «Giýewleriň bäsleşigi» 19:00;
 • 07.04.2024 «Ependi ýa-da gülkünç goňşy» 19:00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry:

 • 05.04.2024 «Balzaminowyň öýlenişi» 19:00;
 • 06.04.2024 «Demir aýal» 19:00;
 • 07.04.2024 «Sawçy hem-de sallahlar» 19:00.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

 • 05.04.2024 «Şadyýan sazandalar» 11:00;
 • 05.04.2024 «Gülki sowgady» 19:00;
 • 06.04.2024 «Näzli dildarym» 19:00;
 • 07.04.2024 «Lukman gelinlik» 19:00.

Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatry:

 • 06.04.2024 «Ýagyş ýagan gijesi» 19:00;
 • 07.04.2024 «Geliň gülşeliň» 19:00.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry:

 • 06.04.2024 «Ýaz gününiň ýagyşy» 19:00;
 • 07.04.2024 «Ýaşlyk joşguny» 19:00.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry:

 • 05.04.2024 «Сестры» 19:00;
 • 06.04.2024 «Колобок» 12:00;
 • 06.04.2024 «Весеннее вдохновение» 19:00;
 • 07.04.2024 «Супер заяц» 11:00;
 • 07.04.2024 «Супер заяц» 13:00;
 • 07.04.2024 «Семейная тайна» 19:00.

Türkmen döwlet gurjak teatry:

 • 05.04.2024 «Towşanjygyň öýi» 17:00;
 •  05.04.2024 «Ýartygulak» 19:00; 
 • 06.04.2024 «Alýaňak» 17:00;
 •  06.04.2024 «Arşyn mal alan» 19:00;
 •  07.04.2024 «Janly gurjaklar» 12:00; 
 • 07.04.2024 «Janly gurjaklar» 17:00; 
 • 07.04.2024 «Çagaly öý – bazar» 19:00;

şu gün 09:40
1708

19-21-nji aprelde Aşgabat we Arkadag şäherleriniň teatrlarynda görkeziljek oýunlar

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry: 19.04.2024 «Oskar» 19:00; 20.04.2024 «Syrly sandyk» 19:00; 21.04.2024 «Şadyýan wäşiler» 19:00. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly...

15.04.2024 20:18
6779

Aşgabadyň kinoteatrlarynda görkeziljek filmler: “Dýuna 2”, “Arwah”, “Buz 3” ýaly täze filmler görkeziler

Şu hepde Aşgabadyň kinoteatrlarynda tomaşaçylara dünýä prokatynyň iň täze filmleri, şol sanda uly girdeji ýygnan ($683 mln) “Dýuna: Ikinji bölüm”, rus melodramasy “Buz 3” we başga-da köp sanly gyzykly filmler garaşýar...

15.04.2024 15:09
2751

Aşgabatda Mukamlar köşgünde "Bahar nagmalary" atly hor konserti geçiriler

28-nji aprelde Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde hor sazynyň agşamy geçiriler. Tomaşaçylaryň öňünde Haýdar Eminowyň çeper ýolbaşçylygynda  Türkmenistanyň Döwlet hory çykyş eder. Dirižýor...

15.04.2024 14:01
1769

Şu tomus Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýylyny açmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň Hytaýdaky ilçisi Parahat Durdyýew Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýylyny geçirmek bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin HHR-iň medeniýet we syýahatçylyk ministriniň orunbasary...