Apple iki sany enjamyny resmi taýdan könelişen diýip yglan etdi

  • 04.04.2024 05:16
  • 11350
Apple iki sany enjamyny resmi taýdan könelişen diýip yglan etdi

Apple kompaniýasy iki modelini könelişen we wintaž gurluşlarynyň sanawyna goşdy. Olaryň birinjisi iPhone 6 Plus smartfony bolup, ol doly könelişen diýlip ykrar edildi. Bu smartfon 2014-nji ýylda çykaryldy we ilkinji uly iPhone boldy – onuň ekrany 5,5 dýuýma barabar. Smartfon 2017-nji ýylda önümçilikden aýryldy, ýene iki ýyldan täzelenmelerden mahrum edildi, şonuň üçin onda iň soňky goldanylýan sistema iOS 12 boldy. Könelişen gurluşlar Apple-iň hyzmat merkezlerinde hiç hili ýagdaýda resmi taýdan bejerilmeýär diýip, wylsa.com belleýär.

Wintaž gurluşlarynyň sanawyna goşulan model bolsa iPad mini 4 planşeti boldy. A8 çibinde işleýän bu gurluş ýokary hilli Retina displeýinden we özünden öňküler bilen deňeşdirilende az sygymly akkumulýatoryndan başga aýratynlygy bilen tapawutlanmady. Ol 2019-njy ýylda önümçilikden aýryldy, diýmek, onuň doly könelmegine ýene iki ýyl galdy. Şonuň üçin wintaž gurluşyny Apple-iň hyzmat merkezlerinde diňe hyzmatda bölekler bolan ýagdaýynda bejerip bolýar.


şu gün 16:48
1915

iPhone 16 Apple-iň iň reňkli smartfon hatary bolar

Apple-iň iPhone 16 Plus smartfony ýedi reňkde hödürlenip bilner. Olardan bäşisi adaty iPhone 15 hatarynyň bezeg görnüşlerini gaýtalar, galan ikisi täze bolar. Bu barada hytaýly insaýderlere salgylanyp, MacRumors...

düýn 15:55
11196

Apple ýene-de bäsdeşlerinden öňe geçdi - iPhone 17 Pro TSMC-den 2-nm çip alan ilkinji smartfon bolar

2025-nji ýylyň güýzünde çykjak iPhone 17 Pro we Pro Max TSMC tarapyndan öndürilen 2 nanometrli çipler bilen üpjün ediler. Apple-iň bäsdeşlerinden artykmaçlyk gazanmak üçin, eýýäm bu innowasiýa çipleriniň ilkinji...

11.04.2024 15:09
4622

Apple eýýäm 2025-nji ýyldan eplenýän iPhone ýa-da iPad çykaryp başlamagy mümkin

Apple eýýäm 2025-nji ýyldan başlap eplenýän enjamlaryny bazara çykarmagy meýilleşdirip, bu ugurda işini güýçlendirdi. Bu karar iPhone-yň satuwynyň ösüş depgininiň haýallamagy, şeýle hem Apple-iň Samsung-yň we Huawei...

05.04.2024 11:53
4979

14 ýyl mundan ozal ilkinji iPad çykdy. Apple bazara nobatdaky gezek nädip täsir etdi

Bazara ilkinji iPad planşetiniň çykan wagtyndan bäri 14 ýyl geçdi. Gurluşyň anonsy 2010-njy ýylyň 20-nji ýanwarynda boldy, ABŞ-da satuwlar bolsa şol ýylyň 3-nji aprelinde başlandy. Bu barada ixbt.com habar berýär...