Adidas Germaniýanyň milli ýygyndysynyň köýnekçelerinde 44-lük belgini gadagan edýär

  • 02.04.2024 14:38
  • 12935
Adidas Germaniýanyň milli ýygyndysynyň köýnekçelerinde 44-lük belgini gadagan edýär

Adidas kompaniýasy Germaniýanyň milli ýygyndysynyň köýnekçeleri sargyt edilende janköýerlere 44-lük oýun belgisini saýlamagy gadagan etmek kararyna geldi. Bu barada Sport Bild habar berýär.

Bu milli ýygyndynyň Ýewropa çempionatynda geýjek köýnekçelerindäki täze şrift sebäpli 44-lük belginiň geçen asyryň 30-40-njy ýyllarynda faşistik Germaniýada harby güýçleriň – SS-niň nyşany hökmünde hyzmat eden “zig” runasyna meňzeýändigi bilen baglanyşyklydyr.
Oýunçylar öz köýnekçelerinde bu belgini göterip bilmeýärler, sebäbi oýunçylar sanawyna laýyklykda, futbolçylar 1-den 23 aralygyndaky belgileri alyp bilýärler, ýöne janköýerler Adidas onlaýn dükanynda şeýle belgili köýnekçeleri sargyt edip, geýip bilerdiler. Kompaniýa ksenofobiýa, antisemitizme, islendik görnüşdäki zorluga we ýigrenje garşy çykýandygyny we 44-lük belginiň gysga wagtda petiklenjekdigini aýtdy.
Ýatlap geçsek, futbol boýunça Ýewropanyň çempionaty 14-nji iýundan 14-nji iýul aralygynda Germaniýada geçiriler. Ýaryşyň toparlaýyn tapgyryna 24 ýygyndy gatnaşar. Germaniýa A toparçasynda Şotlandiýa, Wengriýa we Şweýsariýa garşy oýnar.
Öň, biz 2027-nji ýyldan Germaniýanyň milli ýygyndy formasynyň täze üpjün edijisiniň Nike boljakdygyny habar beripdik. 1954-nji ýyldan bäri milli toparyň hyzmatdaşy bolan Adidas bilen şertnama 2026-njy ýylyň dekabr aýyna çenli niýetlenýär.


16.03.2024 14:00
2854

ÝUNESKO Berliniň tehnosyny medeni mirasyň sanawyna goşdy

Berliniň tehnosy ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna goşuldy. Bu barada ÝUNESKO-nyň komissiýasy habar berdi. Berliniň tehno-sahnasyny ÝUNESKO-nyň sanawyna goşmak haýyşy bilen 2022-nji we 2023-nji ýyllarda...

09.03.2024 17:07
16329

Germaniýada ilkinji gezek Oraza aýy giňden belleniler

Oraza aýy Germaniýada ilkinji gezek giňden belleniler. Maýnyň boýundaky Frankfurt şäheri bu baýramçylyk üçin bezelen ýurduň ilkinji şäheri boldy diýip, MIR 24 habar berýär. Munuň esasy sebäbi indi ol ýerdäki her...

07.03.2024 10:33
2516

Berlin kinofestiwaly – 2025-iň geçiriljek senesi yglan edildi

Berlin kinofestiwalynyň müdirligi geljek ýyl üçin seneleri anons etdi. 75-nji ýubileý kinofestiwaly 2025-nji ýylyň 13 – 23-nji fewralynda geçiriler. Bu barada film.ru belleýär. Bäsleşigiň maksatnamasy onuň geçiriljek...

06.03.2024 14:10
5617

«Arsenal» myhmançylykda 3 oýun bäri 5-den köp gol geçirip, Premýer-liganyň rekordyny goýdy

Londonyň "Arsenaly" Angliýanyň Premýer ligasynyň 27-nji tapgyr duşuşygynda "Şeffild Ýunaýtedi" 6:0 hasap bilen ýeňdi. Bu taryhy netije hökmünde hasaba alyndy: ýagny, "Arsenal" iňlis futbolynyň taryhynda yzly-yzyna...