Bill Geýts: “Emeli aň geljekde aňsat ýumuşlary bitirip bilmez”

  • 31.03.2024 10:15
  • 8115
Bill Geýts: “Emeli aň geljekde aňsat ýumuşlary bitirip bilmez”

Microsoft korporasiýasyny esaslandyryjy Bill Geýts emeli aň häzir adam üçin kyn bolan zatlary etmäge ukyply bolsa-da, geljekde aňsat ýumuşlary ýerine ýetirmekde şowsuzlyga uçrar diýip hasaplaýar. Bu barada ol Hindistanyň premýer-ministri Narendra Modi bilen gürrüňdeşlikde aýtdy diýip, TASS habar berýär.

Geýtsiň aýtmagyna görä, häzirki wagtda dünýä emeli aň tehnologiýalarynyň ösüşiniň başlangyç tapgyryna syn salýar. “Bu emeli aňyň ösüşiniň ilkinji günleri. Ol siziň kyn hasaplaýan zadyňyzy bitirer, soňra ýeňil hasaplaýan zadyňyzda şowsuzlyga uçrar” – diýip, ol belledi.
Geýts bu tehnologiýanyň artykmaçlyklary hödürlese-de, emeli aňyň ulanylmagynyň käbir meseleler bilen baglanyşykly bolup biljekdigini aýdýar.
Şeýle-de, Geýts Hindistanyň premýer-ministri bilen duşuşykda Günorta Aziýa respublikasynyň sanly ösüşine ýokary baha berdi. Ol Hindistanyň diňe bir tehnologiýalary uýgunlaşdyrman, eýsem bu ugurda öňde barýandygyny belledi.


16.06.2024 11:37
18051

Tebigat tehnikadan üstün çykdy. AI-suratlaryň bäsleşiginde hakyky surat 3-nji orny eýeledi

Fotograf Maýlz Astreý 1839 Color Photography Awards bäsleşiginde neýroulgamlar tarapyndan döredilen suratlar boýunça kategoriýa hakyky fotosuraty ugradandygy üçin bäsleşikden çykaryldy diýip, Hi-tech Mail.ru habar...

04.06.2024 12:07
1231

OpenAI mekdep okuwçylaryna we talyplara niýetlenen ChatGPT Edu neýroulgamy işe girizdi

OpenAI kompaniýasy ChatGPT Edu atly täze ösüşini hödürledi. GPT-4o modeline esaslanyp döredilen bu neýroset ýörite ylym-bilim ulgamynyň zerurlyklary üçin niýetlenendir. Täze neýrosetiň ylym-bilim mazmunly tekstlere...

31.05.2024 13:48
4783

Emeli aňly "akylly" gulaklyklar şowhunly märekede diňe bir adamy eşitmäge mümkinçilik berer

Waşington uniwersitetiniň topary daşarky sesleri filtirläp, kesgitli bir adamyň sesini güýçlendirip bilýän emeli aň ulgamyny hödürledi diýip, EurekAlert ýazýar. “Maksatly eşidiş ulgamy” mikrofonlar we bortdaky...

27.05.2024 16:41
6689

Hytaýda Si Szinpiniň ideýalarynyň esasynda tälim alan Chat Xi PT çat-botuny döretdiler

Hytaýyň Döwlet Internet-maglumat kanselýariýasy (CAC) Chat Xi PT atly täze uly dil modelini hödürledi. Oňa Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň işleri we çykyşlary esasynda tälim berlen diýip, döwlet...