Apple öňki işgärini žurnalistlere maglumatlary ýaýradandygy üçin kazyýete berdi

  • 30.03.2024 11:45
  • 6946
Apple öňki işgärini žurnalistlere maglumatlary ýaýradandygy üçin kazyýete berdi

Apple öňki işgäri Endrýu Oude garşy şikaýat arzasyny berdi. Ol gizlinlik baradaky şertnamany bozup, žurnalistlere kompaniýanyň çykmadyk önümleri barada maglumatlary bermekde aýyplanýar. Bu barada MacRumors portaly habar berýär.

Arza görä, Oude 2020-nji ýylda “The Wall Street Journal” neşiriniň žurnalistlerine Vision Pro garniturasy, 2023-nji ýylda bolsa “Gündelik” programmasy barada maglumat berdi.
Umuman alanyňda, ol žurnalistlere 11 müňden gowrak habar iberdi. “The Information-yň” žurnalisti bilen duşuşmak üçin bolsa onuň “tutuş yklymdan geçendigi” bellenilýär.
Oude Apple-den kompaniýanyň howpsuzlyk gullugy maglumat syzmasyny anyklandan soň, 2023-nji ýylyň dekabr aýynda çykaryldy. Kompaniýanyň meseläni kazyýetsiz çözmek synanyşyklary şowsuz boldy.
Bellenilişi ýaly, Oude kompaniýa tarapyndan kolleji gutarandan soň 2016-njy ýylda işe alyndy. Onuň borçlaryna akkumulýatorlaryň işini optimizasiýalaşdyrmak girýärdi, bu hem oňa kompaniýanyň onlarça möhüm taslamalary baradaky maglumatlara elýeterlilik berdi.
Apple şikaýat arzasynda Oudeden öwezini dolmagy talap edýär. Çeşmeler onuň maglumat syzmasynda günäsini boýun alandygyny, ýöne kompaniýa bilen hyzmatdaşlykdan ýüz öwrendigini belleýärler.
Öwezini dolmagyň ahyrky mukdary kazyýet işiniň dowamynda kesgitlener.


düýn 12:55
5556

Trust Wallet: iPhone-da döwmek üçin howply gowşaklyk tapyldy

iPhone-da betpäl adamlara gurluşy iMessage arkaly döwmäge mümkinçilik berýän howply gowşaklyk tapyldy. Eksploýt ulanyjydan hiç hili hereketi, hatda şübheli salgylanmalara geçmegi-de talap etmeýär diýip, Mail.ru...

13.04.2024 16:48
14580

iPhone 16 Apple-iň iň reňkli smartfon hatary bolar

Apple-iň iPhone 16 Plus smartfony ýedi reňkde hödürlenip bilner. Olardan bäşisi adaty iPhone 15 hatarynyň bezeg görnüşlerini gaýtalar, galan ikisi täze bolar. Bu barada hytaýly insaýderlere salgylanyp, MacRumors...

12.04.2024 15:55
13964

Apple ýene-de bäsdeşlerinden öňe geçdi - iPhone 17 Pro TSMC-den 2-nm çip alan ilkinji smartfon bolar

2025-nji ýylyň güýzünde çykjak iPhone 17 Pro we Pro Max TSMC tarapyndan öndürilen 2 nanometrli çipler bilen üpjün ediler. Apple-iň bäsdeşlerinden artykmaçlyk gazanmak üçin, eýýäm bu innowasiýa çipleriniň ilkinji...

11.04.2024 15:09
5324

Apple eýýäm 2025-nji ýyldan eplenýän iPhone ýa-da iPad çykaryp başlamagy mümkin

Apple eýýäm 2025-nji ýyldan başlap eplenýän enjamlaryny bazara çykarmagy meýilleşdirip, bu ugurda işini güýçlendirdi. Bu karar iPhone-yň satuwynyň ösüş depgininiň haýallamagy, şeýle hem Apple-iň Samsung-yň we Huawei...