Ýandeks YandexGPT neýrosetleriniň täze neslini çykarar

  • 30.03.2024 08:28
  • 1313
Ýandeks YandexGPT neýrosetleriniň täze neslini çykarar

Ýandeks YandexGPT 3 neýrosetleriniň setirini yglan etdi. Setiriň ilkinji dil modeli - YandexGPT 3 Pro - Yandex Cloud web sahypasynda eýýäm bar. Ol işewürlik we IT önümleriniň meselelerini çözmäge gönükdirilendir diýip, iXBT.com habar berýär.

Işläp düzüjiler YandexGPT 3 Pro-nyň çylşyrymly talaplaryň üstünde has gowy işleýändigini we jogaplaryň görkezilen formatyna has takyk eýerýändigini bellediler.
Mundan başga-da, işewür ulanyjylar täze neýroseti özbaşdak taýýarlap hem bilerler.

“YandexGPT 3 Pro, YandexGPT 2 bilen deňeşdirilende, çylşyrymly meseleleri has netijeli çözýär we gepleşikleriň mazmunyna has gowy düşünýär. Dil modeli birnäçe şertli gözükdirmeleri gowy işleýär we faktlaryň üstünde has takyk işleýär, dürs we doly jogap berýär we stilistik ýalňyşlyklary has az goýberýär. Şol bir wagtyň özünde, YandexGPT 3 Pro, YandexGPT-niň dil modelleriniň öňki neslinden tapawutlylykda, az wagtda köp talaby gaýtadan işläp bilýär ”- diýip, kompaniýanyň metbugat gullugy düşündirdi.

Ýakyn geljekde YandexGPT-niň neýrosetleriniň üçünji nesli giň köpçülik üçin Ýandeks hyzmatlarynda peýda bolar.
Geljekde YandexGPT 3 setiri giňeldiler: her neýroset belli bir görnüşdäki meseleleri çözmäge gönükdiriler.


06.04.2024 06:08
6890

Ýörite agentlik Golliwudyň aktýorlaryny dipfeýkden gorar

Golliwudyň zehinleri gözlemek boýunça agentligi WME artistleri dipfeýkden goramak üçin Loti startapy bilen şertnama baglaşdy. Internetde birugsat kontenti tapmak üçin programma üpjünçiligi boýunça ýöriteleşen kompaniýanyň...

05.04.2024 10:47
5607

Aýdymçylar emeli aňa garşy çykýarlar: Billi Aýliş, Keti Perri we Pearl Jam açyk hata gol goýdular

Hudožnikleriň hukuklary üçin amerikan birleşigi (Artists Rights Alliance, ARA) aýdym-sazda sungat işgärleriniň hukuklaryny bozýan emeli aňyň ulanylmagyny bes etmäge çagyrýan açyk haty çap etdi diýip, The Hollywood...

28.03.2024 14:44
19473

Emeli aň “Manýunýa: Moskwadaky başdan geçirmeler” atly täze komediýa üçin Ýuriý Nikulini “janlandyrar”

Sowet we rus kino aktýory Ýuriý Nikulin Gewond Andreasýanyň režissýorlyk eden “Manýunýa: Moskwadaky başdan geçirmeler” filminde “oýnar”. Onuň keşbini döretmek üçin dipfeýk tehnologiýasy ulanylar diýip, režissýoryň...

25.03.2024 12:31
2271

Google özüniň Gemini 1.5 Pro neýroulgamyny köpçülige elýeterli etdi

Google kompaniýasy özüniň öňdebaryjy neýroulgamy bolan Gemini 1.5 Pro-nyň açyk beta synagynyň işe girizilendigini habar berdi, onuň esasy aýratynlygy 1 million tokeni gaýtadan işlemek ukybydyr. Gemini 1.5 Pro neýroulgamy...