Gün şöhlesinden we misden peýdalanyp kömürturşy gazyny ýangyja öwürmegiň usuly tapyldy

  • 30.03.2024 08:08
  • 4731
Gün şöhlesinden we misden peýdalanyp kömürturşy gazyny ýangyja öwürmegiň usuly tapyldy

Halkara alymlar topary Gün şöhlesini we misi ulanyp kömürturşy gazyny metanola öwürmegiň täze usulyny oýlap tapdy diýip, Hi-Tech habar berýär.

Gözlegçiler tarapyndan işlenip düzülen material nanokristally uglerod nitridine birikdirilen mis atomlaryndan durýar. Gün radiasiýasyna sezewar bolanda bu material CO2-ni ekologiýa taýdan arassa ýangyç bolan metanola öwürýär.
Ozal surat we elektrokataliz eýýäm şuňa meňzeş maksatlar üçin ulanylýardy, ýöne netijeliligi pesdi. Täze gözlegler uglerodyň nitridiniň nanokristally görnüşiniň adaty materiallardan 44 esse işjeňdigini görkezdi. 1 g uglerod nitridine bary-ýogy 1 mg misiň goşulmagy netijeliligi dört esse ýokarlandyrdy.
Alymlaryň sözlerine görä, olaryň usuly ýapyk aýlawly ykdysadyýeti döretmegiň açary bolup biler: ýanýan uglerod ýangyjynyň önüminden - CO2-dan - suwy, ýagtylygy we Ýer ýüzünde giňden ýaýran komponentler bolan misi, azody we uglerody ulanyp täze ýangyç öndürip bolar.


düýn 19:50
7452

Türkmenistanda ylmy maksatnamalary, meýilnamalary we hasabatlary hasaba almagyň Tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanda Ylmy iş hakynda ylmy maksatnamalary (taslamalary), meýilnamalary we hasabatlary döwlet tarapyndan hasaba almagy guramagyň we geçirmegiň Tertibi tassyklanyldy. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti...

düýn 19:10
4178

Täze Zelandiýada iň gadymy deňiz hažžygynyň galyndylary tapyldy

Täze Zelandiýada Günorta ýarymşarynyň deňiz süýrenijileriniň ähli galyndylaryndan 40 million ýyl uly bolan notozawryň galyndylary tapyldy. Tapyndynyň 40 ýyl mundan ozal tapylandygy bellenip geçilýär, ýöne onuň...

düýn 18:58
4364

Marsda ses nähili ýaňlanýar? Alymlar Gyzyl planetada sesiň üýtgeşik häsiýetleri barada gürrüň berdiler

Perseverance Mars roweri tarapyndan toplanan maglumatlary öwrenmek bilen, alymlar Gyzyl planetada sesiň häsiýetleri barada birnäçe geň galdyryjy açyşlary etdiler. Görlüp oturylsa, Marsdaky ses Ýerdäkiden düýpgöter...

düýn 18:52
4599

Alymlar balyklaryň käbir görnüşleriniň çagalaryna ýaltalygy üçin temmi berýändigini anykladylar

Ýaponiýanyň Osaka uniwersitetiniň alymlary Neolamprologus savoryi sihlid balygynyň öz jemgyýetinde tertip-düzgüni saklamak üçin fiziki jezany ulanýandygyny anykladylar. Olar “ýalta” çagalaryny öz territoriýasyny...