Microsoft 30 ýyl Windows-yň bir funksiýasyny täzelemändigini aýtdy

  • 30.03.2024 08:24
  • 3483
Microsoft 30 ýyl Windows-yň bir funksiýasyny täzelemändigini aýtdy

Windows 11-de 1995-nji ýyldan bäri täzelenmedik bir funksiýa ýüze çykaryldy. Gürrüň 30 ýyl mundan ozal Windows 95-den Windows NT-e kod geçirmek üçin işläp düzüji Deýw Plammer tarapyndan döredilen “Formatirlemek” guraly barada gidýär.

“Biz Windows 95 ulanyjy interfeýsinden NT-e millionlarça setir kod geçirdik we formatirlemek Windows NT-niň Windows 95-den düýpgöter tapawutlanýan ýerleriniň biri bolandygy üçin, biz hususy ulanyjy interfeýsini oýlap tapmaly bolduk. Men kagyz çykaryp, faýl sistemasy, bellik, klasteriň ölçegi, gysyş, şifrlemek we ş.m. ýaly diski formatirlemegiň mümkin bolan ähli wariantlaryny ýazdym” – diýip, Plammer “The Verge” neşirine gürrüň berdi.

Plammer diskleri formatirlemegiň ýönekeý interfeýsini döretdi we ony doly işlemegi-de meýilleşdirmedi. Işläp düzüji FAT faýl ulgamynda tomuň ölçegi üçin 32 Gbaýt çäk goýdy.
Hünärmeniň aýtmagyna görä, bu çözgüt wagtlaýyndy, ýöne ol sistemanyň aýrylmaz bölegine öwrüldi.
Şondan bäri “Formatirlemek” penjiresiniň dizaýny we funksionaly üýtgedilmedi we ol Windows 11-de hem Windows NT-däki ýaly görünýär.
Muňa garamazdan, üçünji tarap gurallaryň kömegi bilen FAT çäklendirmesinden geçmek we 2 Tbaýta çenli möçberde tom döretmek bolýar.


24.03.2024 18:01
7311

Sony iň gowy oýun çykaryjylaryň ilkinji onlugyna goşulmady

Metacritic syn beriş saýty 2023-nji ýylyň iň gowy oýun çykaryjylarynyň sanawyny hödürledi. Wideo oýunlary çykaryjylaryň arasynda lider Ýaponiýanyň Capcom kompaniýasy boldy. Kompaniýa öz oýunlarynyň ýokary baha...

16.03.2024 13:53
6111

Microsoft 100 müň sany filippinli zenana emeli aň we kiberhowpsuzlyk boýunça bilim berer

Amerikan tehnologiýa ägirdi Microsoft 100 müň filippinli zenana emeli aň (AI) we kiberhowpsuzlyk tehnologiýalary boýunça bilim berjek haýyr-sahawat maksatnamasyny yglan etdi. Bu barada South China Morning Post...

08.03.2024 15:54
1483

Microsoft Windows 11-de ykjam programmalary goldamagy bes eder

2025-nji ýylyň 5-nji martynda Microsoft Windows 11-de Android programmalaryny resmi taýdan goldamagy bes eder. Kompaniýa ulanyjylaryň tamasyny ödemedik Subsystem for Android taslamasyny ýapýar. Subsystem for Android...

29.02.2024 13:33
1290

Microsoft dünýädäki programmaçylara özüniň AI infrastrukturasyna giriş açar

Microsoft-yň prezidenti Bred Smit Barselonada geçen “Bütindünýä mobil kongresinde” (MWC) “Emeli aňa elýeterliligiň ýörelgelerini” hödürledi, ol dünýäniň AI döredijilerine özüniň bulut AI infrastrukturasyna elýeterliligi...