Emeli aň “Manýunýa: Moskwadaky başdan geçirmeler” atly täze komediýa üçin Ýuriý Nikulini “janlandyrar”

  • 28.03.2024 14:44
  • 19480
Emeli aň “Manýunýa: Moskwadaky başdan geçirmeler” atly täze komediýa üçin Ýuriý Nikulini “janlandyrar”

Sowet we rus kino aktýory Ýuriý Nikulin Gewond Andreasýanyň režissýorlyk eden “Manýunýa: Moskwadaky başdan geçirmeler” filminde “oýnar”. Onuň keşbini döretmek üçin dipfeýk tehnologiýasy ulanylar diýip, režissýoryň habaryna salgylanýan “Býulleten kinoprokatçika” habar berýär.

Keşbi döretmek 8 aýdan gowrak wagt aldy. Bu maksat bilen aktýoryň daş keşbi we sesi sanlylaşdyryldy. Nikuliniň maşgalasy onuň keşbini ulanmaga rugsat berdi, ýöne aktýoryň suratlary filmiň mahabat kampaniýasynda ulanylmaz.
“Manýunýa: Moskwadaky başdan geçirmeler” filminiň ilkinji görkezilişi 2024-nji ýylyň 30-njy maýynda bolar. Filmdäki wakalar 1980-nji ýyllaryň başynda bolup geçýär. Ýuriý Nikulin esasy gahrymanlaryň birine öwrüler. Şeýle hem filmde Ýewgeniý Petrosýan hem oýnar.


06.04.2024 06:08
6901

Ýörite agentlik Golliwudyň aktýorlaryny dipfeýkden gorar

Golliwudyň zehinleri gözlemek boýunça agentligi WME artistleri dipfeýkden goramak üçin Loti startapy bilen şertnama baglaşdy. Internetde birugsat kontenti tapmak üçin programma üpjünçiligi boýunça ýöriteleşen kompaniýanyň...

05.04.2024 10:47
5616

Aýdymçylar emeli aňa garşy çykýarlar: Billi Aýliş, Keti Perri we Pearl Jam açyk hata gol goýdular

Hudožnikleriň hukuklary üçin amerikan birleşigi (Artists Rights Alliance, ARA) aýdym-sazda sungat işgärleriniň hukuklaryny bozýan emeli aňyň ulanylmagyny bes etmäge çagyrýan açyk haty çap etdi diýip, The Hollywood...

30.03.2024 08:28
1313

Ýandeks YandexGPT neýrosetleriniň täze neslini çykarar

Ýandeks YandexGPT 3 neýrosetleriniň setirini yglan etdi. Setiriň ilkinji dil modeli - YandexGPT 3 Pro - Yandex Cloud web sahypasynda eýýäm bar. Ol işewürlik we IT önümleriniň meselelerini çözmäge gönükdirilendir...

25.03.2024 12:31
2271

Google özüniň Gemini 1.5 Pro neýroulgamyny köpçülige elýeterli etdi

Google kompaniýasy özüniň öňdebaryjy neýroulgamy bolan Gemini 1.5 Pro-nyň açyk beta synagynyň işe girizilendigini habar berdi, onuň esasy aýratynlygy 1 million tokeni gaýtadan işlemek ukybydyr. Gemini 1.5 Pro neýroulgamy...