Apple EKG-niň funksiýalaryny ýerine ýetirip bilýän gulaklyklary oýlap tapdy

  • 28.03.2024 14:42
  • 2673
Apple EKG-niň funksiýalaryny ýerine ýetirip bilýän gulaklyklary oýlap tapdy

Apple ulanyjynyň saglyk ýagdaýyny yzarlamaga mümkinçilik berýän doly göwrümli simsiz AirPods Max gulaklyklary üçin täze bir aýratynlygy patentledi. Enjamyň ilkinji çyzgylary Patently Apple portaly tarapyndan neşir edildi.

Patente görä, AirPods Max damarlardan akýan ganyň hereketini tutup bilýän duýgur mikrofonlar bilen üpjün ediler. Gurlan ýürek urgusyny ölçeýji bilen bilelikde bu aýratynlyk gulaklyklara tahikardiýa, bradikardiýa we uky arteriýasynyň dykylmasy ýaly ýürek-damar ulgamynyň sökelliklerini tanamaga mümkinçilik berer.
Bu aýratynlygyň AirPods Max-yň haýsy neslinde peýda boljakdygy entek belli däl. Apple-iň, kompaniýanyň beýleki patentleriniň köpüsinde bolşy ýaly, bu pikirinden düýbünden ýüz öwürmegi hem bolup biljek zat.
Şeýle-de bolsa, Apple-iň patenti kompaniýanyň saglygy goraýyş pudagyna bolan gyzyklanmasyny we saglyk gözegçiliginiň aýratynlyklaryny dakynylýan enjamlara goşmak islegini görkezýär.


19.06.2024 11:27
8723

iPhone-nyň ekrany daşyna tarap eplener

Apple bazardaky bar bolan modellerden tapawutly boljak ilkinji eplenýän iPhone Fold smartfonyny satuwa çykarmaga taýýara meňzeýär. Seljeriji Jeff Pu-nyň berýän maglumatlaryna görä, täze iPhone-da Huawei Mate Xs...

10.06.2024 14:02
7483

Apple geljekki iPhone we iPad-yň ekranlarynyň epininiň çyzygyny aýyrmak üçin Samsung bilen LG-ä ýüz tutdy

Apple geljekki enjamlarynyň eplenýän ekranlarynyň işlenip düzülmegi üçin Samsung Display we LG Display kompaniýalaryna ýüz tutdy. Samsung täze iPhone üçin niýetlenen 7-8 dýuýmlyk panel döreder. Epiniň 2 gönüşi...

04.06.2024 12:01
10901

Gadymy Müsüriň lukmanlary beýniniň rak keselini operasiýa edipdirler

Ispaniýanyň, Germaniýanyň we Angliýanyň alymlary Gadymy Müsürden tapylan iki kelleçanagy gözden geçirdiler. Olarda rak keseliniň alamatlaryny, şeýle-de, geçirilen operasiýa yzlaryny tapdylar. Bu barada Frontiers...

02.06.2024 22:38
12515

Bloger Apple-iň ussahanasyna baryp, iPhone-yň berkliginiň nädip barlanýandygyny görkezdi

Internetde bloger Markus Braunliniň Apple kompaniýasynda iPhone-yň berkliginiň nädip barlanýandygyny görkezýän wideoýazgysy peýda boldy. Braunli kompaniýanyň synag laboratoriýasyna girmäge ygtyýar alyp, smartfonlaryň...