Apple Presto: iPhon-yň iOS-yny indi gutusyny açmazdan täzeläp bolar

  • 27.03.2024 13:15
  • 9410
Apple Presto: iPhon-yň iOS-yny indi gutusyny açmazdan täzeläp bolar

Apple Apple Store-nyň işgärlerine telefonyň gutusyny açmazdan, iPhone-nyň programma üpjünçiligini simsiz ulgam arkaly täzelemäge mümkinçilik berýän täze Presto ulgamyny çykarmaga taýynlanýar.

Bloomberg-iň wekili Mark Gurmanyň sözlerine görä, şeýle ulgam aprel aýynda ABŞ-nyň Apple Store dükanlaryna giňden ýaýrap başlar we “tomsuň başyna” çenli ABŞ-nyň ähli dükanlaryna baryp ýeter. Bu amal 2023-nji ýylyň ahyryndan başlap Apple Store dükanlarynda synagdan geçirilýär.
9to5Mac iOS 17.2-de bu aýratynlygyň bardygynyň subutnamasyny tapdy.

Presto-nyň işleýşi şeýle:

  • iPhone-ly gutular aýakgabyň demir gutusyna meňzeýän enjamda ýerleşdirildi.
  • MagSafe-i we beýleki simsiz tehnologiýalary ulanyp, Presto iPhone-ny işledýär, programma üpjünçiligini täzeleýär we soňra öçürýär.
  • Telefon tutuş prosesiň dowamynda gutusynda galýar.

Täze iPhone-nyň eýeleri satyn alanlaryndan soň enjamlaryny täzelemek üçin wagt ýitirmeli bolmazlar.
Mundan başga-da, bu dükanlaryň ammarlarynda köne iPhone-laryň sanynyň azalmagyna getirer.


şu gün 16:48
1915

iPhone 16 Apple-iň iň reňkli smartfon hatary bolar

Apple-iň iPhone 16 Plus smartfony ýedi reňkde hödürlenip bilner. Olardan bäşisi adaty iPhone 15 hatarynyň bezeg görnüşlerini gaýtalar, galan ikisi täze bolar. Bu barada hytaýly insaýderlere salgylanyp, MacRumors...

düýn 15:55
11395

Apple ýene-de bäsdeşlerinden öňe geçdi - iPhone 17 Pro TSMC-den 2-nm çip alan ilkinji smartfon bolar

2025-nji ýylyň güýzünde çykjak iPhone 17 Pro we Pro Max TSMC tarapyndan öndürilen 2 nanometrli çipler bilen üpjün ediler. Apple-iň bäsdeşlerinden artykmaçlyk gazanmak üçin, eýýäm bu innowasiýa çipleriniň ilkinji...

11.04.2024 15:09
4622

Apple eýýäm 2025-nji ýyldan eplenýän iPhone ýa-da iPad çykaryp başlamagy mümkin

Apple eýýäm 2025-nji ýyldan başlap eplenýän enjamlaryny bazara çykarmagy meýilleşdirip, bu ugurda işini güýçlendirdi. Bu karar iPhone-yň satuwynyň ösüş depgininiň haýallamagy, şeýle hem Apple-iň Samsung-yň we Huawei...

05.04.2024 11:53
4979

14 ýyl mundan ozal ilkinji iPad çykdy. Apple bazara nobatdaky gezek nädip täsir etdi

Bazara ilkinji iPad planşetiniň çykan wagtyndan bäri 14 ýyl geçdi. Gurluşyň anonsy 2010-njy ýylyň 20-nji ýanwarynda boldy, ABŞ-da satuwlar bolsa şol ýylyň 3-nji aprelinde başlandy. Bu barada ixbt.com habar berýär...