Tim Kuk Apple-iň Vision Pro garniturasynyň 2024-nji ýylda Hytaýda çykjakdygyny tassyklady

  • 26.03.2024 12:47
  • 3736
Tim Kuk Apple-iň Vision Pro garniturasynyň 2024-nji ýylda Hytaýda çykjakdygyny tassyklady

Apple Vision Pro garniturasy Hytaýda 2024-nji ýylyň ahyryna çenli elýeterli bolar. MacRumors-yň berýän habaryna görä, bu maglumatlar Pekinde geçirilen Hytaý Ösüş Forumynda çykyş eden kompaniýanyň baş direktory Tim Kuk tarapyndan resmi taýdan tassyklandy.

Enjam ilkinji gezek ABŞ-nyň daşynda çykar.
Vision Pro 2024-nji ýylda beýleki ýurtlarda hem öndürilip başlanar, ýöne takyk haýsy wagtda we haýsy ýurtlarda - entek belli däl.
Kuk Apple-iň Hytaýda gözlegler we ösüş üçin maýa goýum goýmagyny dowam etdirmegi meýilleşdirýändigini mälim etdi.
Kuk ozal Apple-iň Şanhaýdaky Jing'an dükanyna baryp gördi.
Apple-iň seljerijisi Ming-Çi Kuo, adatça iýun aýynyň birinji hepdesinde geçirilýän  WWDC 2024-den - Apple-iň döredijiler konferensiýasyndan öň Vision Pro-yň halkara goýberilişiniň boljakdygyny çaklaýar.


15.04.2024 06:08
3043

Apple ulanylan bölek şaýlary peýdalanyp, iPhone-ny abatlamaga rugsat berer

Apple iPhone-ny abatlaýyş syýasatyny ýumşadýar: 2024-nji ýylyň güýzünden başlap müşderiler we hyzmat merkezleri abatlaýyşda öň ulanylan bölekleri peýdalanyp bilerler. Birinji tapgyrda batareýalary, displeýleri...

14.04.2024 14:17
1730

Apple ähli Mac kompýuterlerine emeli aň ornaşdyrýar

Apple 2024-nji ýylyň ahyryna çenli ähli Mac hataryny emeli aňly täze M4 çipleri bilen täzelär. Bloomberg-iň berýän habaryna görä, kupertinoly kompaniýa her Mac enjamyna emeli aň mümkinçilikleri bolan M4 çipleriniň...

10.04.2024 22:34
6072

Türkiye Aýda stansiýa döretmekde Russiýa bilen Hytaýa goşulýar

Türkiýe Russiýa we Hytaý tarapyndan durmuşa geçirilýän Halkara ylmy Aý stansiýasy (ISS) taslamasyna gatnaşmak üçin ýüz tutdy. Muny Russiýa Ylymlar akademiýasynyň kosmos gözleg institutynyň müdiri Anatoliý Petrukowiç...

28.03.2024 14:48
3013

Apple WWDC 2024-iň geçiriljek senesini yglan etdi. Onda iOS 18 we beýleki täzelenmeler görkeziler

Apple döredijileriň bütindünýä konferensiýasy bolan WWDC 2024-iň geçiriljek senesini yglan etdi. Mail.ru-nyň habar bermegine görä, şu ýyl bu çäre 10-14-nji iýun aralygynda onlaýn formatda geçiriler. 10-njy iýunda...