Russiýanyň ilçisi: Türkmenistan bilen haryt dolanyşygy soňky 5 ýylda 1,6 mlrd dollardan geçdi

  • 25.03.2024 17:43
  • 5499
Russiýanyň ilçisi: Türkmenistan bilen haryt dolanyşygy soňky 5 ýylda 1,6 mlrd dollardan geçdi

Soňky bäş ýylda Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky söwda dolanyşygy 1,6 milliard ABŞ dollaryndan geçdi. Russiýa Türkmenistanyň esasy söwda hyzmatdaşlaryndan biridir we türkmen önümleriniň Russiýanyň bazaryna ugradylyşy yzygiderli artýar. Russiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Iwan Wolynkin bu barada Azerbaýjanyň Trend neşrine beren interwýusynda aýtdy.

Wolynkin: "Russiýa dokma we azyk önümleriniň importy, takmynan, iki esse ýokarlandy" -,diýip belledi.

Diplomatyň sözlerine görä, iki ýurduň arasyndaky ykdysady gatnaşyklar yzygiderli ýagdaýda ýokary derejede, şol sanda hökümetara rus-türkmen komissiýasynyň çäginde ara alnyp maslahatlaşylýar.

Wolynkin:  “2023-nji ýylyň ýanwar aýynda Aşgabatda ilkinji rus-türkmen işewürlik forumy geçirildi. Bu telekeçileriň ýokary işjeňligini we telekeçiligiň özara bähbitli esasda alnyp barylýandygyny görkezýär "- diýip nygtady.

Türkmenistanyň 2052-nji ýyla çenli strategiýasy ýurduň uzak möhletleýin sosial-ykdysady ösüşiniň wektoryny kesgitleýär we ilçiniň belleýşi ýaly, rus maýadarlary üçin gyzyklanma döredýär, olar, esasanam, Türkmenistanyň täze pudaklara, oba hojalygyny özgertmeklige, ulag we logistika geçelgelerini döretmeklige hem-de ýangyç we energiýa toplumyny döwrebaplaşdyrmagyň ösüşine maýa goýumlaryny artdyrmagy göz öňünde tutýandygyndan ugur alýarlar.

Ilçi ulag pudagynda hyzmatdaşlygyň güýçlenýändigini hem aýtdy. Russiýa we Türkmenistan Demirgazyk-Günorta halkara ulag geçelgesiniň gündogar ýolundaky daşaýyşlaryň möçberini artdyrmak üçin tagalla edýär.

Mundan başga-da, Russiýanyň RŽD Holding kompaniýasy ýük akymlary, elektron maglumat alyş-çalşygy we bäsdeşlik nyrh şertlerini döretmek üçin öňdebaryjy tehnologiýany ornaşdyrmak boýunça türkmen hyzmatdaşlary bilen gepleşikleri geçirýär.

Şeýle hem, Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň ulag geçelgesini we bu ugurda Hazar deňziniň boýundaky awtoulag ýoluny goşmak bilen, multimodal mümkinçilikler ösdürilýär.

Russiýa bilen Türkmenistan geologiki gözleg, ýer kadastrlaryny dolandyrmak, gurluşyk, tohumçylyk, suwaryş, saglygy goraýyş, bilim, sport we syýahatçylyk ugurlarynda hyzmatdaşlyk edýär.

Wolynkin: "Işewür gatnaşyklaryň şeýle ýokary depgini Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategiki hyzmatdaşlygyň degişli ikitaraplaýyn şertnamalar bilen berkidilen statusyny tassyklaýar" – diýip sözüniň üstüni ýetirdi.


şu gün 18:12
861

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň diplomatlary 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň daşary işler ministrleri 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar. Bu barada Özbegistanyň daşary syýasat edarasynda habar berildi. “15-nji aprelde Daşkentde “Merkezi Aziýa – Aýlagdaky...

şu gün 14:52
3656

Aşgabatda DÝHG-niň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň maslahatynyň mejlisi geçiriler

Şu ýylyň 15 — 19-njy apreli aralygynda Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň 38-nji mejlisi...

şu gün 14:37
2413

Türkmenistan ekologiýa ulgamynda birnäçe täze başlangyçlary işläp düzdi

12-nji aprelde geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredow Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ekologiýa ulgamyndaky gatnaşyklaryny ösdürmek üçin amala aşyrylýan...

şu gün 09:31
1984

Türkmenistan maý aýynda Buharestde geçiriljek TIBCO — 2024 halkara sergisine gatnaşar

Türkmenistan 16 — 19-njy maý aralygynda Rumyniýanyň Buharest şäherinde geçiriljek “TIBCO — 2024” halkara sergisine gatnaşar. Bu barada wise-premýer B.Atdaýew 12-nji aprelde Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi...