25-nji martda Ýeriň ýaşaýjylary ýarym kölegeli Aý tutulmasyny gördüler

  • 25.03.2024 14:39
  • 9576
25-nji martda Ýeriň ýaşaýjylary ýarym kölegeli Aý tutulmasyny gördüler

2024-nji ýylyň 25-nji martynda şu ýylda bolmagy çaklanan iki Aý tutulmasynyň birinjisi bolup geçdi. Tutulma ýarym kölegeli boldy, ýagny Aý Ýeriň ýarym kölegesiniň demirgazyk böleginden geçdi.

Hadysa 4,5 sagatdan gowrak (Aşgabat wagty bilen 9:53-den 14:32-ä çenli) dowam etdi. Bu pursatda Aýyň ýagtylygy birneme peseldi, ýöne Ýeriň hemrasynyň diski doly ýagtylygyna galdy. Bu effekt ýiti görüşli adamlar ýa-da professional foto-enjamlarynyň eýeleri üçin görnegen boldy.
25-nji martdaky Aý tutulmasyna Türkmenistanyň, Orta Aziýanyň we Russiýanyň çäginden görünmedi. Oňa Günbatar Ýewropanyň, Demirgazyk-Gündogar Aziýanyň, Awstraliýanyň, Gündogar Aziýanyň, Demirgazyk we Günorta Amerikanyň ýaşaýjylary syn edip bildi, şeýle-de Antarktidanyň çäginden göründi.
25-nji martdaky Aý tutulmasy 2024-nji ýylyň “tutulma geçelgesinde” ilkinji boldy. Onuň yzyndan 8-nji aprelde doly Gün tutulmasy, 18-nji sentýabrda bölekleýin Aý tutulmasy we 2-nji oktýabrda halka görnüşli Gün tutulmasy bolup geçer.


düýn 14:04
1576

“Oskar” kino baýragynyň Ýewraziýa görnüşi 2025-nji ýylda gowşurylyp başlanar

2025-nji ýylda abraýly “Oskar” film baýragyna meňzeş Ýewraziýa film baýragy peýda bolar. Bu barada Russiýanyň Medeniýet ministri Olga Lýubimowa öz Telegram kanalynda yglan etdi diýip, “Çempionat” habar berýär....

25.03.2024 14:22
13704

Gündäki partlamalar Ýerde güýçli magnit hadysasyna getirdi

Ýerde G4 derejeli güýçli magnit hadysasy hasaba alynýar. Bu barada Russiýanyň Amaly geofizika institutyna salgylanyp, TASS habar berýär. Magnit hadysasynyň sebäbi Gündäki 13 partlama boldy, şolaryň biri X ýokary...

16.03.2024 08:16
22045

4,5 minutlyk tümlük. 8-nji aprelde doly Gün tutulmasy bolar. Indiki gezek bu hadysa ýene 20 ýyldan gaýtalanar

2024-nji ýylyň 8-nji aprelinde doly Gün tutulma hadysasy bolar. NASA-nyň berýän maglumatlaryna görä, ol 4,5 minutlap dowam eder, bu bolsa ony synlamak we öwrenmek ajaýyp mümkinçilikdir. Hadysa Solar Orbiter we...

29.02.2024 18:39
11020

Astronawtlar näme iýýär? Aýa krewetka, losos, klýon şerbeti we köke iberiler

Kanadanyň kosmos gullugy (CSA) 53 ýyldan soňky adamyň Aýdaky ilkinji missiýasynyň çäklerinde «Artemida-2» kosmos gämisine iberiljek azyk önümlerini mälim etdi. Bu missiýa 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda başlar....