Günorta Koreýada emeli aň habarlar gepleşiginiň alypbaryjysy boldy

  • 25.03.2024 12:34
  • 15972
Günorta Koreýada emeli aň habarlar gepleşiginiň alypbaryjysy boldy

Günorta Koreýada emeli aň habarlar gepleşiginiň alypbaryjysy boldy diýip, Korea Herald neşiri ýazýar.

Emeli aň ýurduň Çadžu şäherindäki ýerli habarlar gepleşigine alypbaryjylyk etdi. Täzelikler sosial ulgamlarda çap edilýär we synag üstünlikli geçse, federal kanallar hem bu tejribäni ulanyp bilerler. Emeli aň tarapyndan modelirlenen gyzyň diňleýjilere okan teksti hem çat-bot tarapyndan ýazylýar.
Taslamanyň awtorlarynyň bellemeklerine görä, wirtual habarlar alypbaryjysy – tygşytly ýagdaýdyr, sebäbi oňa tehniki hyzmat we tekst öndürmek üçin ýaýlyma her aýda 450 dollar gerek bolýar.

«Habarlary alypbaryjy adamlary işe almak örän köp çykdajylary talap edýär, şonuň üçin biz muňa alternatiwa gözledik we emeli aňy saýladyk» diýip, ýaýlymyň resmi wekili aýtdy.


22.06.2024 22:27
2803

Huawei Apple-e jogap hökmünde Harmony Intelligence emeli aň modelini hödürledi

Huawei kompaniýasy özüniň emeli aň ulgamyny – Harmony Intelligence-i hödürledi. Ol täze HarmonyOS NEXT operasion sistemasyna giriziler. Bu barada IT Home neşiri habar berýär. Tanyşdyrylyş Dunguanda (Hytaýyň günortasyndaky...

16.06.2024 11:37
18242

Tebigat tehnikadan üstün çykdy. AI-suratlaryň bäsleşiginde hakyky surat 3-nji orny eýeledi

Fotograf Maýlz Astreý 1839 Color Photography Awards bäsleşiginde neýroulgamlar tarapyndan döredilen suratlar boýunça kategoriýa hakyky fotosuraty ugradandygy üçin bäsleşikden çykaryldy diýip, Hi-tech Mail.ru habar...

04.06.2024 15:04
4639

Günorta Koreýa Aýa we Marsa barmak meýilnamasyny yglan etdi

Günorta Koreýa 2032-nji ýyla çenli Aýa we 2045-nji ýyla çenli Marsa öz apparatlarynyň ugradylmaga gönükdirilen giň kosmos maksatnamasyny yglan etdi diýip, Phys.org habar berýär. Prezident Ýun Sok Ýol ýakyn onýyllyklarda...

04.06.2024 12:07
1234

OpenAI mekdep okuwçylaryna we talyplara niýetlenen ChatGPT Edu neýroulgamy işe girizdi

OpenAI kompaniýasy ChatGPT Edu atly täze ösüşini hödürledi. GPT-4o modeline esaslanyp döredilen bu neýroset ýörite ylym-bilim ulgamynyň zerurlyklary üçin niýetlenendir. Täze neýrosetiň ylym-bilim mazmunly tekstlere...