Warner Bros. anime çykaryp ýaşlaryň ünsüni çekmek isleýär

  • 25.03.2024 12:58
  • 2215
Warner Bros. anime çykaryp ýaşlaryň ünsüni çekmek isleýär

Warner Bros. Discovery anime önümçiligine maýa goýumyny artdyrmagy göz öňünde tutýar diýip, “Variety” neşiri habar berýär. Kompaniýa 18 – 30 ýaş aralygyndaky ýaş auditoriýanyň ünsüni çekip biljekdigine ynanýar.

“Biz DC älemine göz aýladyk we özümize “Biz bu gahrymanlary alyp, olaryň wakasyny täzeçe – ýöne änime dünýäsinde gürrüň berip bilerismi?” diýen soragy berdik” – diýip, kompaniýanyň Aziýa-Ýuwaş ummany sebiti boýunça ýolbaşçysy Jeýms Gibbons belledi. Şeýle-de, ol animeni döretmegiň aňsat iş däldigini we muşdaklary gazanmak üçin “dogry studiýalar” bilen hyzmatdaşlygy talap edýändigini sözüniň üstüne goşdy.

Kompaniýanyň Aziýa bölümçesi 2011-nji ýylda esaslandyryldy we häzire çenli ol “JoJonyň täsin başdan geçirmeleri”, “Ahyrzaman barada powest” we “Betmen-nindzýa” ýaly 80-den gowrak anime-serial çykardy. Indi Warner Bros. ýylda 10 anime çykarmagy meýilleşdirýär. Tiz wagtdan “Öz janyna kast edijileriň topary: Başga dünýä” animesi çykmaly.


şu gün 15:24
1880

HBS: Kwentin Tarantino “Kino tankytçysy” filmini surata düşürmek pikirini üýtgetdi

Režissýor Kwentin Tarantino karýerasynda onunjy, ähtimal, iň soňky bolup biljek “Kino tankytçysy” («Кинокритик») filmini surata düşürmezlik kararyna geldi. Bu barada “Deadline”, “The Hollywood Reporter” we “Variety” ýaly...

şu gün 14:06
799

Miýadzakiniň esaslandyran Ghibli studiýasy Kann festiwalynyň “Altyn palma şahasyny” alar

Ýaponiýanyň Ghibli animasion studiýasy 77-nji Kann kinofestiwalynyň hormatly “Altyn palma şahasyny” alar. Bu barada film.ru habar berýär. Festiwalyň taryhynda ilkinji gezek hormatly baýrak diňe bir adama däl-de...

16.04.2024 19:49
9056

Warner Bros. bary-ýogy 15 hepdäniň içinde dünýäde 1 milliard dollar girdeji gazandy

Warner Bros. studiýasy 2024-nji ýylda halkara kassa ýygymlarynda milliard dollarlyk bellikden geçen birinji film kompaniýasy boldy. Bu netije bary-ýogy 15 hepdäniň içinde gazanyldy, bu rekord görkeziji diýip, Deadline...

14.04.2024 14:01
4996

“Joker 2” treýlerine bir günde 167 million gezek tomaşa edildi

“Joker: iki adamlyk telbelik” filminiň treýleri çykandan soň 24 sagadyň dowamynda 167 milliondan gowrak gezek tomaşa edildi. Bu “Warner Bros” film kompaniýasy üçin soňky ýyllarda internetdäki tomaşa etmeleriň we...