Türkmenistanda täze okuw ýylynda birinji synpa gitjekler üçin 155 müňden gowrak noutbuk satyn alnar

  • 24.03.2024 06:09
  • 20603
Türkmenistanda täze okuw ýylynda birinji synpa gitjekler üçin 155 müňden gowrak noutbuk satyn alnar

Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2024-2025-nji okuw ýylynyň birinji synp okuwçylaryna sowgat bermek üçin 155 müňden gowrak noutbuk görnüşli kompýuterleri satyn alar. «Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň noutbuk kompýuterlerini satyn almagy hakynda» Karara Prezident Serdar Berdimuhamedow şenbe güni Hökümet mejlisinde gol çekdi.

Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer N.Amannepesow täze okuw ýylynda birinji synpa kabul edilmegine garaşylýan 155 müň 641 okuwçyny kompýuterler bilen üpjün etmek meýilleşdirilýändigini habar berdi.
Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda sowgat beriljek «Bilimli» nyşanly kompýuterleriň nusgalary taýýarlanylyp, degişli ministrlikler tarapyndan bu kompýuterleriň tehniki häsiýetnamalary seljerildi, şeýle hem olaryň hil standartlary baradaky kepilnamalar alyndy.
Döwlet Baştutany ýurdumyzyň umumy orta bilim berýän mekdeplerine 2024–2025-nji okuw ýylynda birinji synpa okuwa kabul edilýän okuwçylara noutbuk kompýuterlerini sowgat bermek maksady bilen, «Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň noutbuk kompýuterlerini satyn almagy hakynda» Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we resminamanyň ýerine ýetirilişini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.


düýn 15:48
2605

“Oguz hanyň zehinli nesilleri” II integrirlenen olimpiadanyň jemleýji tapgyry geçirilýär

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň “Oguz hanyň zehinli nesilleri” atly mekdep okuwçylarynyň arasynda tapgyrlaýyn geçirilýän II integrirlenen olimpiadanyň 3-nji jemleýji tapgyry...

düýn 15:15
4883

Ahal welaýat häkimliginiň 7-nji hünär-tehniki okuw mekdebi okuwa çagyrýar

Ahal welaýat häkimliginiň 7-nji hünär-tehniki okuw mekdebi isleg bildirýänleri talyplyga çagyrýar. Uzak möhletli 1 ýyllyk okuwlar Himiki bakteriologiki derňewiň laboranty – 10 aý Elektromantýor – 10 aý Aragatnaşygyň...

düýn 14:24
6880

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde 1521 uçurym okuwyny tamamlady

2023-2024-nji okuw ýylynyň jemleri boýunça 1 müň 521 uçurym 30 sany hünär boýunça Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetini tamamlady. Ýokary okuw mekdebiniň resmi saýtynda habar berlişi ýaly, uçurymlaryň...

düýn 14:09
8359

Türkmenistanda ýokary okuw mekdepleriniň arasynda «Ýylyň mugallymy — 2024» bäsleşiginiň jemi jemlendi

Türkmenistanda ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň arasynda geçirilen «Ýylyň mugallymy — 2024» döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi. Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde ýeňijileri...