Türkmenistan Podmoskowýede terrorçylyk zerarly ejir çekenlere zerur kömegi bermäge taýýar – Gurbanguly Berdimuhamedow

  • 23.03.2024 21:59
  • 37463
Türkmenistan Podmoskowýede terrorçylyk zerarly ejir çekenlere zerur kömegi bermäge taýýar – Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmen tarapy Podmoskowýede bolup geçen elhenç terrorçylyk zerarly Russiýa Federasiýasyna lukmançylyk kömegini bermäge, derman   serişdelerine, beýleki zerur zatlary ibermäge taýýar. Bu barada türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 23-nji martda Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenko bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde belledi. 

Söhbetdeşligiň barşynda Gurbanguly Berdimuhamedow köpsanly  adam pidalaryna getiren Podmoskowýede düýn agşam bolup geçen pajygaly waka zerarly tüýs ýürekden gynanjyny beýan edip, wepat bolanlaryň garyndaşlaryna we ýakynlaryna duýgudaşlyk hem-de medet beriji sözlerini, şeýle hem bu elhenç terrorçylyk zerarly heläkçilik çekenlere tiz wagtda sagalmaklary baradaky arzuwlaryny ýetirmegi haýyş etdi. 

“Biz öňden gelýän dostlardyrys hem-de köp ýyllaryň dowamynda Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň halklarynyň dost-doganlygyny berkitmek ugrunda bilelikde işleýäris. Şonuň üçin hem şeýle agyr günlerde Türkmenistanyň doganlyk goldawyna doly bil baglap bilersiňiz” diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapynyň lukmançylyk kömegini bermäge, derman   serişdelerine, beýleki zerur zatlary ibermäge taýýardygy beýan edildi. 

Ejir çeken çagalara hemmetaraplaýyn ýardam bermäge taýýarlyk aýratyn nygtaldy. Bellenilişi ýaly, dostlugyň nyşany hökmünde olary Türkmenistanda kabul edip bolar, şunda olar üçin ýurdumyzyň iň häzirki zaman lukmançylyk we sagaldyş merkezlerinde beden we ruhy taýdan  sagalmaklary üçin ähli şertler dörediler. Bu ynsanperwerlik işinde Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ähli mümkinçilikleri peýdalanylar. 
Söhbetdeşligiň dowamynda Russiýanyň Türkmenistan üçin hemişe goňşy, dostlukly ýurt, strategik hyzmatdaş bolandygy we şeýle bolmagynda galýandygy nygtaldy. 


şu gün 07:19
2133

Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň sebit wekili bilen duşuşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň (UNODC) sebit wekili Aşita Mittal bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar bu guramanyň taslamalarynyň...

şu gün 07:15
820

Türkmenistanyň DIM-inde Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň wekili bilen duşuşyk geçirildi

11-nji iýunda Türkmenistanyň DIM-inde daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowa Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň (HGHK) Merkezi Aziýadaky sebit wekilçiliginiň ýolbaşçysynyň orunbasary Žak Barberis bilen duşuşdy...

düýn 12:21
5282

Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmen-koreý işewürlik maslahatyndaky ÇYKYŞY

Hormatly Koreýa Respublikasynyň Prezidenti jenap Ýun Sok Ýol! Gadyrly myhmanlar! Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Şu gün biz Türkmen-koreý işewürlik maslahatyna gatnaşýarys. Mümkinçilikden peýdalanyp, Koreýa Respublikasynyň...

düýn 12:16
7157

Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny maslahatlaşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjak bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy...