Neuralink ilkinji gezek beýnisi implantly adamy wideoda görkezdi

  • 23.03.2024 16:43
  • 12081
Neuralink ilkinji gezek beýnisi implantly adamy wideoda görkezdi

Ilon Maskyň Neuralink kompaniýasy X (Twitter) sosial ulgamynda göni ýaýlymyň çäklerinde beýnisine kompaniýanyň çipi ýerleşdirilen ilkinji hassany wideo arkaly görkezdi. Ol sekiz ýyl mundan ozal boýnundan aşagy ysmaz bolan 29 ýaşly Noland Arbaugh bolup çykdy.

Arbonyň sözlerine görä, Neuralink-iň operasiýasy oňa azda-kände durmuşda doly bahaly ýaşamaga döredilen ikinji mümkinçilik boldy. Implant hassa kompýuter bilen aragatnaşyk saklamagy öwrenmäge kömek etdi: web sahypalary açyşdyrmak, wideo görmek we hatda küşt we Sid Meier's Civilization VI ýaly wideo oýunlaryny oýnamak.

Bu operasiýa 2024-nji ýylyň ýanwar aýynda hiç hili kynçylyksyz geçirildi. Eýýäm bir gije-gündizden soň Arbo keselhanadan çykaryldy.
Bu adam şeýle operasiýa edilmäge mümkinçiligi bolan beýleki adamlary proseduralardan gorkmazlyga çagyrdy.
Neuralink çipini adam beýnisine ornaşdyrmak boýunça ilkinji operasiýanyň 2024-nji ýylyň ýanwar aýynda geçirilendigini ýatladýarys. Fewral aýynda Mask hassanyň ýagdaýynyň gowudygyny we onuň syçanyň kursoryny eýýäm dolandyrýandygyny aýtdy.


düýn 15:15
17179

ABŞ-da täsin şahly 5 tonnalyk dinozawr tapyldy. Oňa Lokiniň ady dakyldy

ABŞ-nyň demirgazygyndaky Montana ştatynda äpet şahly dinozawryň täze görnüşi tapyldy. Deslapky çaklamalara görä, bu häli-häzire çenli tapylan iň uly görnüşdir. “PeerJ” žurnalyndaky habara görä, Lokiceratops rangiformis...

düýn 15:08
11423

300 000 ýyl mundan ozal ýaşap geçen iň gadymy adamyň daş keşbi nähili bolupdyr

Alymlar 300 000 ýyl ozal ýaşap geçen iň gadymy adamyň keşbini täzeden dikeltdiler. 2017-nji ýylda Marokkodan tapylan kelleçanagyň kömegi bilen onuň  ýüzüni täzeden dikeltmek mümkin boldy diýip, The Guardian habar...

düýn 15:05
4138

Özboluşly aýratynlyklara eýe bolan “aýna görnüşli gel” döredildi

Demirgazyk Karolina uniwersitetiniň alymlary aýna polimerleriň we gelleriň häsiýetlerini özünde birleşdirýän täze “aýna görnüşli gel” döretdiler. Nature ylmy žurnalynda çap edilen makalada aýdylyşyna görä, ol 50%...

22.06.2024 19:50
11982

Türkmenistanda ylmy maksatnamalary, meýilnamalary we hasabatlary hasaba almagyň Tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanda Ylmy iş hakynda ylmy maksatnamalary (taslamalary), meýilnamalary we hasabatlary döwlet tarapyndan hasaba almagy guramagyň we geçirmegiň Tertibi tassyklanyldy. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti...