Tokioda ýer titremä garşy durnukly 64 gatly bina guruldy

  • 21.03.2024 22:17
  • 13049
Tokioda ýer titremä garşy durnukly 64 gatly bina guruldy

Tokioda Ýaponiýanyň iň beýik binalarynyň birine öwrülen täze Mori JP Tower gökdirän binasynyň gurluşygy tamamlandy. Hi-Tech-iň berýän habaryna görä, 64 gatly diňiň beýikligi 325,2 metrdir.

Gökdirän binanyň taslamasy Pelli Clarke & Partners binagärlik býurosy tarapyndan işlenip düzüldi. Bina Tokionyň ýaşyl baglyklary bilen tanalýan, gülläp-ösüp barýan sebiti bolan Azabudai Hillsde ýerleşýär.
Mori JP Tower ýaşaýyş jaýlaryny we edara binalaryny özünde utgaşykly  sazlaşdyrýar. Iň ýokarky 11 gatynda Aman myhmanhanasy ýerleşýär.
Gökdirän bina sebitiň seýsmiki işjeňligini göz öňünde tutup döredildi. Konstruksiýanyň polat turbalary örän güýçli beton bilen doldurylýar, binada bolsa yranmanyň täsirini azaltmak üçin dempferler oturdylan. Taslamanyň awtorlarynyň sözlerine görä, gökdirän bina 9,0 bally güýçli ýertitremede-de adatdakysy ýaly işlemegini dowam etdirer.
Şeýle-de bolsa, diňde 3600 adama niýetlenen wagtlaýyn gaçybatalga we ilkinji kömegiň enjamlary üçin ammar bar.
Gökdirän binanyň ýene bir aýratynlygy – onda diňe dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň ulanmagy. Ýylylyk  kanalizasiýa ulgamyndan gelýär, ýagyş suwlary ýygnalýar we suwaryş üçin arassalanýar, ýaşaýyş jaýlaryndan akyp çykýan suwlar bolsa ofisleriň ýerleşen  gatlaryndaky hammam otaglarynda ulanylýar.
Mori JP Tower rahatlygy, howpsuzlygy we daşky gurşawyň aladasyny özüne birleşdirýän häzirki zaman gökdirän binalarynyň mysalydyr.


düýn 14:06
899

Miýadzakiniň esaslandyran Ghibli studiýasy Kann festiwalynyň “Altyn palma şahasyny” alar

Ýaponiýanyň Ghibli animasion studiýasy 77-nji Kann kinofestiwalynyň hormatly “Altyn palma şahasyny” alar. Bu barada film.ru habar berýär. Festiwalyň taryhynda ilkinji gezek hormatly baýrak diňe bir adama däl-de...

düýn 11:31
9809

Ýaponiýaly adam 24 sagadyň dowamynda 9 müňe golaý gezek turnikden çekip, dünýä rekordyny goýdy

Ýaponiýaly Kenta Adaçi 24 sagadyň dowamynda 8 940 gezek turnikde çekip, täze dünýä rekordyny goýdy. Ginnesiň rekordlar kitabynyň resmi web sahypasyna salgylanýan RG.ru-nyň ýazmagyna görä, bu öňki rekord eýesi awstraliýaly...

02.04.2024 14:31
5399

“Oppengeýmer” gapma-garşy seslenmelere garamazdan, Ýaponiýada rekord goýýar

Kristofer Nolanyň “Oppengeýmer” filmi Ýaponiýada ilkinji uik-endde gazanan girdeji ýygymy boýunça “Akwamen we ýitirilen şalyk” we “Dýuna 2” filmlerinden öňe geçip, rekord goýdy. Atom bombasyny dörediji J.Robert...

02.04.2024 14:08
10692

Dünýäniň ilaty garraýar. Türkiýe we beýleki ýurtlar “garry” topardakylaryň üstüni ýetirýärler

Dünýäniň ilatynyň garamagy çaltlaşýar we Türkiýäniň ilaty hem şolara degişli. Bu ýurt 2023-nji ýylyň ahyrynda “garry” ilatly ýurtlaryň hataryna girdi. BMG-nyň toparlara bölüşine görä, 65 ýaşdan uly adamlaryň sany...