Hytaýda saglyga gözegçilik ulgamy bilen üpjün edilen Exeed krossoweri çykaryldy

  • 21.03.2024 22:00
  • 7863
Hytaýda saglyga gözegçilik ulgamy bilen üpjün edilen Exeed krossoweri çykaryldy

Hytaýda tanyşdyrylan Chery brendiniň Exeed Exlantix ET elektrik krossoweri 15-nji aprelde ýerli dilerlerde peýda bolar. Bu barada carnewschina.com habar berýär. Awtoulagyň bahasy yglan edilmedi.

Exlantix ET modeli doly göwrümli krossowerdir. Awtoulagyň uzynlygy 4955 mm, teker binýady 3000 mm. Awtoulagyň çyra bölümleriniň aşagynda LED panelleri oturdyldy, onda sürüji dürli şekilleri görkezip bilýär. Krossower gizlin gapy tutawaçlary, süýri rul çarhy we multimediýa ulgamy üçin giň merkezi ekran bilen üpjün edildi. Awtoulagyň ýolagçylaryň ýürek urşuna, gan basyşyna we beýleki görkezijilerine hakyky wagtda gözegçilik edip bilýän özboluşly saglyga gözegçilik ulgamynyň bardygy bellendi.
Exlantix ET-iň dört görnüşli hereketlendirijili nusgasy bar. Ilkinji ikisi 252 ýa-da 313 at güýji bolan hereketlendirijili, yzky ýa-da öňki tekerleri hereketli nusgalardyr. Üçünji nusga umumy kuwwaty 480 at güýji bolan ähli tekerleri hereketli görnüşde hödürlenýär. Dördünji modifikasiýa 561 at güýji bolan hereketlendiriji bilen enjamlaşdyryldy. Ulagy bir zarýadda geçýän aralygy görnüşine baglylykda, 550 km-den 760 km aralygyndadyr.


23.05.2024 15:01
22994

Hytaý dünýäde üçünji awtomobil eksportçysy: ol ABŞ-dan we Meksikadan öňe geçdi

Hytaý 2023-nji ýylda awtomobilleri dünýä bazarlaryna ibermek boýunça pul aňlatmasynda ABŞ-dan we Meksikadan öňe geçip, üçünji orny eýeledi. Bu ugurda öňdebaryjylar Germaniýa we Ýaponiýa bolmagynda galýar diýip...

23.05.2024 13:40
12713

Sürüjisiz, rulsuz we pedalsyz taksiler Hytaýda eýýäm şu ýyl peýda bolar

Hytaýyň Baidu tehnologiýa kompaniýasy 2024-nji ýylyň ahyryna çenli Uhanda rulsuz we pedalsyz Apollo RT6 sürüjisiz taksilerini işe girizmek meýilnamasyny yglan etdi. CarNewsChina-nyň habar bermegine görä, taksini...

20.05.2024 15:03
16513

Iýun aýynda Toyota Crown Kluger 2024 çykar. Ol ady başga täze Highlander

1-nji iýunda açyljak Şençžen-Gonkong-Makao awtoulag sergisinde täzelenen Toyota Crown Kluger 2024 hödürlener. Krossower "Highlander-iň" ady üýtgedilen nusgasy diýseň hem bolar. Ol has uly ekranlary we kämilleşdirilen...

20.05.2024 13:24
6965

Düýbünden täze Hyundai Santa Fe-niň çykmagyna garaşylýar

Hyundai kompaniýasy Hytaý bazarynda peýda boljak täze Hyundai Santa Fe-niň ilkinji suratlaryny hödürledi. Krossoweriň ilkinji gezek resmi görkezilişi 30-njy awgustda Çendu awtoulag sergisinde geçer diýip, IXBT...