Emeli aňa betnebis maksatlar üçin ýalanlary tanamagy öwretdiler

  • 21.03.2024 11:25
  • 9349
Emeli aňa betnebis maksatlar üçin ýalanlary tanamagy öwretdiler

Demirgazyk Karolina döwlet uniwersitetiniň gözlegçileri adamlaryň ýalan sözlemäge ykdysady bähbidi bolan ýagdaýynda programmalara ýalany has gowy tanamaga mümkinçilik berýän, emeli aň guralyny döretdiler diýip, gözlege salgylanýan Hi-Tech ýazýar.

Okatmagyň täze usuly ipoteka üçin ýüz tutanda ýa-da ätiýaçlandyryş töleglerini azaltjak bolanda adamyň nädogry maglumat berip biljek ýagdaýlaryny emeli aňa göz öňünde tutmaga kömek edýän ölçegleriň toplumyna esaslanýar.
Modifisirlenen AI (emeli aň) ulanyjylardan gelýän nädogry maglumatlary gowy tapýar.

“Munuň özi ulanyjynyň maglumat berende ýalan sözlemek meýlini düýpli peseldýär. Şeýle-de bolsa, ownuk ýalanlar henizem ünsden düşüp biler. “Kiçijik ýalanlar” bilen “uly ýalanlaryň” arasyndaky serhediň nirededigine düşünmek üçin biz ýene goşmaça işlemeli bolarys. AI-ni ýeterlik derejede akylly edip bilsek, bu meýilleri doly ýok edip bileris "- diýip, gözlegiň awtorlarynyň biri Mehmet Kaner habar berýär.

Gözlegçiler AI-e öwretmegiň täze ölçeglerini has giňişleýin synag etmek üçin olary köpçülige elýeter etdiler.


şu gün 16:09
1639

Samsung Galaxy AI rusça “gepläp” başlady. Basym türk dilinde hem geplär

Samsung rus, arap we indoneziýa dilleriniň goldawlaryny goşup, Galaxy AI-niň dil mümkinçiliklerini giňeltdi. Mundan başga-da, emeli aň indi üç sany täze şiwäni: Awstraliýanyň iňlis dilini, kanton dilini (Hytaýyň...

10.04.2024 22:47
2160

Meta emeli aň bilen döredilen mazmunlara bellik goýar

Maý aýyndan başlap Meta amerikan korporasiýasy emeli aň tarapyndan döredilen mazmun üçin ýörite bellik girizýär. Emeli aň mazmunyna bellik kompaniýa degişli Facebook, Threads we Instagram programmalarynda goýlar...

31.03.2024 10:15
7900

Bill Geýts: “Emeli aň geljekde aňsat ýumuşlary bitirip bilmez”

Microsoft korporasiýasyny esaslandyryjy Bill Geýts emeli aň häzir adam üçin kyn bolan zatlary etmäge ukyply bolsa-da, geljekde aňsat ýumuşlary ýerine ýetirmekde şowsuzlyga uçrar diýip hasaplaýar. Bu barada ol Hindistanyň...

30.03.2024 08:07
7620

Emeli aň suratkeşe Welaskesiň 300 ýyl ozal ýitirilen suratyny dikeltmäge kömek edýär

Suratkeş Fernando Sançes Castilýo Diýego Welaskesiň 1734-nji ýylda ýangynda ýanyp ýok bolan “Moriskleriň kowulmagy” atly kartinasyny täzeden dikeltmek üçin emeli aň ulanýar. 1627-nji ýylda çekilen “Moriskleriň...