Şu gün Ýerde ýazky gije-gündiz deňleşmesi boldy

  • 20.03.2024 19:25
  • 14795
Şu gün Ýerde ýazky gije-gündiz deňleşmesi boldy

2024-nji ýylda ýarym şara garamazdan gündiz bilen gijäniň dowamlylygynyň birmeňzeş bolýan wagty – ýazky gije-gündiz deňleşmesi şu gün, 20-nji martda boldy diýip, gazeta.ru habar berýär.

Ýazky gije-gündiz deňleşmesiniň kesgitlenen wagty ýok, ýöne häzirki günde alymlar gije-gündiziň deňleşýän wagtyny minutyna çenli takyk kesgitläp bilýärler. 2024-nji ýylda ol 20-nji martda Aşgabat wagty bilen 08:07-de başlady.
Gije-gündiziň deňleşýän wagty diýlip Günüň Ýeriň ekwatorynyň üstünde ýerleşýän pursatyna aýdylýar. Ýylda iki gezek, ýazyň we güýzüň başynda Gün şöhleleri ekwatora perpendikulýar düşýär, netijede planetanyň iki ýarym şary-da deň mukdarda ýagtylyk alýar, gündiz bilen gije hem dowamlylygy boýunça birmeňzeş bolýar.
Şu günden soň 20-nji iýuna çenli (tomusda günüň gysgalýan wagty) Demirgazyk ýarym şarda gün ýuwaş-ýuwaşdan uzalar, Günorta ýarym şarda bolsa gysgalar.
Dünýä medeniýetleriniň köpüsinde ýazky gije-gündiziň deňleşmesi baharyň gelmegi we tebigatyň gyş ukusyndan oýanyp, täzelenmegi bilen baglanyşdyrylýar. Daýhanlar ekiş möwsümine işjeň taýýarlyk görüp başlaýarlar.


düýn 13:18
3010

Älemdäki kuwwatly partlamalaryň gözlegi üçin SVOM kosmos teleskopy uçuryldy

Hytaý Fransiýa bilen bilelikde işlenip düzülen SVOM teleskop hemrasyny orbita üstünlikli uçurdy. Uçuryş Siçan kosmodromyndan CZ-2C “Çançžen-2-si” raketasynyň kömegi bilen amala aşyryldy diýip, TASS habar berýär...

düýn 13:13
7694

Awstraliýada Ýer togalagynyň "dünýä inen" pursadynda emele gelen ýer gabygynyň galyndylary tapyldy

Ýeriň, takmynan, 4,5 milliard ýyl mundan ozal emele gelip başlandygy çak edilýär. Planetanyň ösüşiniň ilkinji döwürlerinde munuň nähili bolup geçendigi barada has giňişleýin maglumat almak üçin gadymy dag jynslarynyň...

10.06.2024 13:41
9799

Astrofotograf Günüň Ýere tarap bakyp duran äpet tegmilini surata aldy

Sakramentoly (Kaliforniýa, ABŞ) astrofotograf Endrýu Makkarti X sosial ulgamynda Günüň işjeň AR 3664 sebitiniň suratyny çap etdi. 10-11-nji maýda bolup geçen rekord derejedäki geomagnit tupanyna hut şu sebit sebäp...

06.06.2024 14:50
8901

Alymlar Günüň “ýürek urgusy” bilen planetalaryň hereketiniň arasynda baglanyşyk tapdylar

Alymlar öňräkden bäri Günüň Şwabeniň sikli diýip atlandyrylýan 11 ýyllyk işjeňliginiň syryny açmaga synanyşýarlar. Täze barlag bu sikle (aýlawa), şeýle-de Günüň beýleki sikllerine ýyldyzyň diňe bir öz içindäki  prosesleriň...