Gyrgyzystanda Türkmenistanyň gatnaşmagynda Nowruz baýramyna bagyşlanan konsert geçirildi

  • 20.03.2024 15:46
  • 7870
Gyrgyzystanda Türkmenistanyň gatnaşmagynda Nowruz baýramyna bagyşlanan konsert geçirildi

19-njy martda Ž.Balasagyn adyndaky Gyrgyz milli uniwersitetinde “Türki dünýäsinde Nowruz” ady bilen çäre we konsert programmasy geçirildi. Oňa Türkmenistandan, Özbegistandan, Türkiýeden we Azerbaýjandan diplomatlar, şeýle-de Bişkekiň ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri we talyplar gatnaşdy.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň saýtynda bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň ilçisi N.Golliýew çärede gutlag sözi bilen çykyş edip, ýurdumyzda Nowruz baýramynyň bellenilişi hem-de bu günlerde esasy çäreleriň Ahal welaýatyndaky “Nowruz ýaýlasynda” geçirilýändigi barada gürrüň berdi.
Şeýle-de, myhmanlar Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy we Änew şäheriniň türki dünýäsiniň medeni paýtagty hökmünde yglan edilmegi bilen baglanyşykly möhüm halkara wakalary bilen tanyşdylar.


düýn 14:29
2315

Aşgabatda ýurtlaryň arasynda ynanyşmagy berkitmegiň strategiýalary maslahatlaşyldy

11-nji aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Parahatçylygy ilerletmek: Ýurtlaryň arasynda ynanyşmagy berkitmek boýunça strategiýalary durmuşa geçirmek» atly maslahat...

düýn 14:15
2290

Türkmenistan 2029-njy ýyla çenli BMG-niň Durmuş ösüşi boýunça komissiýasynyň agzalygyna kabul edildi

9-njy aprelde EKOSOS-yň Guramaçylyk sessiýasynyň işiniň çäklerinde Geňeşiň kömekçi edaralaryna saýlawlar geçirildi. Geçirilen saýlawlaryň dowamynda EKOSOS-yň agzalary 2025-2029-njy ýyllar döwri üçin BMG-niň Durmuş...

düýn 08:06
18197

Serdar Berdimuhamedow we Gurbanguly Berdimuhamedow Oleg Kononenko gutlag iberdiler

Prezident Serdar Berdimuhamedow we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Gahrymany, Kosmos işi boýunça “Roskosmos”...

düýn 07:49
21765

Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabat şäheriniň häkimine we orunbasaryna berk käýinç yglan etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň häkimi Gandymow Rahym Nurgeldiýewiçe we Aşgabat şäheriniň häkiminiň orunbasary Gurbanow Baýrammyrat Myradowiçe berk käýinç yglan etdi hem-de ýol...