Türkmenistan bilen Ermenistan bilelikdäki hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisini geçirmegi maslahatlaşýar

  • 20.03.2024 15:45
  • 3658
Türkmenistan bilen Ermenistan bilelikdäki hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisini geçirmegi maslahatlaşýar

19-njy martda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmed Gurbanow bilen Ermenistan Respublikasynyň ilçisi Ruben Harazýanyň arasynda duşuşyk geçirildi.

Türkmenistanyň DIM-niň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, gepleşikleriň dowamynda 2024-nji ýylda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-ermeni toparynyň nobatdaky mejlisini geçirmäge aýratyn üns berildi.
Söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek nukdaýnazaryndan ýangyç-energetika toplumy we energetika pudagy bellenildi.
Iki ýurduň täjirçilik gurluşlarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegine we işewür toparlaryň özara saparlaryny guramaga aýratyn ähmiýet berildi.
Şeýle-de, ermeni tarapynyň Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan halkara çärelere gatnaşmagy ara alnyp maslahatlaşyldy.


şu gün 22:34
53

“Kawasaki” kompaniýasy “Marykarbamid” zawodyny taslama kuwwatyna çykarmakda kömek eder

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Marykarbamid» zawodyny bökdençsiz işletmek üçin Ýaponiýanyň «Kawasaki»  kompaniýasy bilen gönümel hyzmatdaşlyk ýola goýlar. Bu barada 19-njy aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde...

şu gün 21:18
991

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlary ulanyşa giriziler

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin  niýetlenen “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlaryny ulanyşa girizmek meýilleşdirilýär. “Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan işlenip taýýarlanan bu ulgamlaryň mümkinçilikleri...

şu gün 15:38
1882

Aşgabatda DÝHG döwletleriniň degişli wekilleriniň XXXVIII mejlisi öz işini tamamlady

Şu gün, 19-njy aprelde Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň (DÝHG) agza ýurtlarynyň demir ýol ulaglary edaralarynyň Baş direktorlarynyň (jogapkär wekilleriniň) Maslahatynyň XXXVIII mejlisine gatnaşyjylar...

şu gün 14:03
1662

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasynda durnukly ulag ulgamy boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi

17-nji aprelde BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisler otagynda Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen durnukly ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi diýip, "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron...