App Store-yň web nusgasynda Vision Pro üçin programmalaryň bölümi peýda boldy

  • 19.03.2024 16:55
  • 2635
App Store-yň web nusgasynda Vision Pro üçin programmalaryň bölümi peýda boldy

Apple kompaniýasy App Store-yň web nusgasynda Apple Vision Pro garyşyk hakykat enjamynyň işleýän operasion ulgamy bolan VisionOS üçin amaly programmalary we oýunlary öz içine alýan täze bölüm açdy. Bu barada MacRumors neşiri habar berýär.

Bölüm Apple Vision Pro enjamyny satyn aljaklaryň söwdadan öň enjama hödürlenýän programmalar bilen tanyşmaklary üçin döredildi. Ozal Vision Pro üçin programmalary we oýunlary diňe App Store-iň enjamyň özi üçin niýetlenen nusgasynda görüp bolýardy.
Täze bölümi açmak üçin App Store web sahypasyna girip, «Apple Vision Pro üçin» düwmesine basmaly. Açylýan sahypada ulanyjy programmalar we oýunlar rubrikalaryny, şeýle hem Apple Arcade-iň taslamalary üçin aýratyn bölümi görer.
Sahypada programmalar App Store-yň enjam üçin niýetlenen nusgasyndaky ýaly toparlara bölünýär. Ýagny, saýtda «Täzelikler», «Şu hepdedäki täzelikler», «iPhone, iPad we Vision Pro üçin oýunlar» we «Elden gidirmäň» bölümlerini tapyp bilersiňiz. Şeýle hem «Howa», «Hyzmatlar», «Güýmenje», «Sport», «Öndürijilik» we beýleki bölümler boýunça programmalara göz aýlamak mümkindir.
Vision Pro Apple-iň 2024-nji ýylyň fewral aýynda çykan ilkinji MR enjamy. Häzirki wagtda täze önüm diňe ABŞ-da 3,5 müň dollara satylýar.


düýn 15:55
8147

Apple ýene-de bäsdeşlerinden öňe geçdi - iPhone 17 Pro TSMC-den 2-nm çip alan ilkinji smartfon bolar

2025-nji ýylyň güýzünde çykjak iPhone 17 Pro we Pro Max TSMC tarapyndan öndürilen 2 nanometrli çipler bilen üpjün ediler. Apple-iň bäsdeşlerinden artykmaçlyk gazanmak üçin, eýýäm bu innowasiýa çipleriniň ilkinji...

11.04.2024 15:09
4319

Apple eýýäm 2025-nji ýyldan eplenýän iPhone ýa-da iPad çykaryp başlamagy mümkin

Apple eýýäm 2025-nji ýyldan başlap eplenýän enjamlaryny bazara çykarmagy meýilleşdirip, bu ugurda işini güýçlendirdi. Bu karar iPhone-yň satuwynyň ösüş depgininiň haýallamagy, şeýle hem Apple-iň Samsung-yň we Huawei...

05.04.2024 11:53
4961

14 ýyl mundan ozal ilkinji iPad çykdy. Apple bazara nobatdaky gezek nädip täsir etdi

Bazara ilkinji iPad planşetiniň çykan wagtyndan bäri 14 ýyl geçdi. Gurluşyň anonsy 2010-njy ýylyň 20-nji ýanwarynda boldy, ABŞ-da satuwlar bolsa şol ýylyň 3-nji aprelinde başlandy. Bu barada ixbt.com habar berýär...

04.04.2024 05:16
11229

Apple iki sany enjamyny resmi taýdan könelişen diýip yglan etdi

Apple kompaniýasy iki modelini könelişen we wintaž gurluşlarynyň sanawyna goşdy. Olaryň birinjisi iPhone 6 Plus smartfony bolup, ol doly könelişen diýlip ykrar edildi. Bu smartfon 2014-nji ýylda çykaryldy we ilkinji...