Amerikanyň Radia başlangyjy dünýäde iň uly uçary ýasar

  • 19.03.2024 10:44
  • 14518
Amerikanyň Radia başlangyjy dünýäde iň uly uçary ýasar

Amerikanyň Radia başlangyjy dünýäde iň uly uçar boljak WindRunner ýük uçarynyň taslamasyny hödürledi. Bu barada başlangyjyň ýolbaşçysy, raketaçy alym Mark Lundstrom The Wall Street Journal gazetine beren interwýusynda aýtdy.

WindRunner-iň uzynlygy 108,5 metr, beýikligi 24 metr, ganatynyň uzynlygy 79,5 metr bolar we 80 tonna ýüki göterer. Uçar ululygy sebäpli gury ýerden daşap bolmaýan 90 metr uzynlykdaky ýel turbinalarynyň perlerini daşar.
Ýük uçary M = 0,6 (Mah sany) çenli tizlige ýetip biler. Şeýle gabaraly uçara iki kilometre golaý uzalyp gidýän uçuş-gonuş zolagy gerek bolar.
Radia-nyň topary uçaryň täjirçilik önümçiliginiň 2027-nji ýylyň ahyryna çenli başlanmagyna garaşýar.
WindRunner ýel energiýasynyň ösüşini çaltlaşdyrar. Uçaryň göterijilik ukyby we ölçegleri ony başga ugurlarda-da ulanmaga mümkinçilik berýär: mysal üçin, harby ulgamda - agyr tehnikany daşamakda.


şu gün 19:46
3347

Apple Watch hammamda ýykylyp, huşuny ýitiren nýu-ýorkly adamyň janyny halas etdi

49 ýaşly nýu-ýorkly Erik Zollinger Apple Watch öz janyny halas etdi diýip hasaplaýar. Bu barada ol New-York Post neşirine gürrüň beripdir diýip, gazeta.ru ýazýar. Şu ýylyň mart aýynda gozgalmaýan emläk dellaly...

şu gün 11:31
8709

Ýaponiýaly adam 24 sagadyň dowamynda 9 müňe golaý gezek turnikden çekip, dünýä rekordyny goýdy

Ýaponiýaly Kenta Adaçi 24 sagadyň dowamynda 8 940 gezek turnikde çekip, täze dünýä rekordyny goýdy. Ginnesiň rekordlar kitabynyň resmi web sahypasyna salgylanýan RG.ru-nyň ýazmagyna görä, bu öňki rekord eýesi awstraliýaly...

16.04.2024 14:18
10554

ABŞ-da itler üçin awiakompaniýa peýda boldy, olar salonda uçarlar

Amerikanyň itler üçin oýnawaç öndürijisi Bark adamlary we olaryň öý haýwanlaryny gatnatmak üçin niýetlenen çarter uçuşlaryny işe girizdi. Häzirlikçe Bark Air iki ugry hödürleýär: Nýu-Ýork – Los-Anjeles we Nýu-Ýork...

14.04.2024 14:27
6642

Kolorado kitaphanasyndan alnan kitap 105 ýyldan soň gaýtarylyp berildi

Kolorado ştatynyň kitaphanasy resmi web sahypasynda 105 ýyl mundan ozal getirilmeli bir kitabyň ýaňy-ýakynda yzyna gaýtarylyp berlendigini habar berdi. Walter Skottyň «Aýwengo» atly taryhy romanynyň gapagyndaky...