Aşgabadyň Halkara howa menzilinde tehniki taýdan döwrebaplaşdyrmak işleri geçiriler

  • 16.03.2024 06:11
  • 24682
Aşgabadyň Halkara howa menzilinde tehniki taýdan döwrebaplaşdyrmak işleri geçiriler

“Türkmenhowaýollary” agentligi tarapyndan Türkmenistanyň raýat awiasiýasynyň uçuşlarynyň howpsuzlygyny ýokary derejede üpjün etmek, Aşgabadyň Halkara howa menzilini tehniki taýdan döwrebaplaşdyrmak boýunça işler ýerine ýetirilýär. Bu Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew Hökümet mejlisinde barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň raýat awiasiýasynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň yzygiderli pugtalandyrylmagy, täze halkara ýolagçy howa gatnawlarynyň ýola goýulmagy we açylmagy netijesinde, paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinden üstaşyr geçýän daşary ýurtly ýolagçylaryň sany artýar. Munuň özi howa menziliniň doly güýjünde işledilmegine ýardam edýär. Şunuň bilen baglylykda, agentligiň ýolbaşçysy halkara standartlara laýyklykda uçuşlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek we howa menziliniň ýolagçy terminalynyň üpjünçiligini häzirki döwrüň talaplaryna görä saklamak maksady bilen, nobatdaky tehniki hyzmatlary ýerine ýetirmegiň meýilleşdirilýändigini aýtdy.
Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, raýat awiasiýasynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň yzygiderli pugtalandyrylýandygyny, täze halkara howa gatnawlarynyň ýola goýulýandygyny belledi. Munuň özi howa menzilini doly kuwwatyna çykarmagy hem talap edýär. Döwlet Baştutany «Türkmenhowaýollary» agentliginiň Aşgabat Halkara howa menziliniň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça alyp barýan işlerini dowam etdirmegiň zerurdygyny belläp, agentligiň ýolbaşçysyna bu babatda anyk tabşyryklary berdi.


şu gün 22:34
53

“Kawasaki” kompaniýasy “Marykarbamid” zawodyny taslama kuwwatyna çykarmakda kömek eder

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Marykarbamid» zawodyny bökdençsiz işletmek üçin Ýaponiýanyň «Kawasaki»  kompaniýasy bilen gönümel hyzmatdaşlyk ýola goýlar. Bu barada 19-njy aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde...

şu gün 21:18
991

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlary ulanyşa giriziler

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin  niýetlenen “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlaryny ulanyşa girizmek meýilleşdirilýär. “Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan işlenip taýýarlanan bu ulgamlaryň mümkinçilikleri...

şu gün 15:38
1882

Aşgabatda DÝHG döwletleriniň degişli wekilleriniň XXXVIII mejlisi öz işini tamamlady

Şu gün, 19-njy aprelde Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň (DÝHG) agza ýurtlarynyň demir ýol ulaglary edaralarynyň Baş direktorlarynyň (jogapkär wekilleriniň) Maslahatynyň XXXVIII mejlisine gatnaşyjylar...

şu gün 14:03
1662

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasynda durnukly ulag ulgamy boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi

17-nji aprelde BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisler otagynda Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen durnukly ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi diýip, "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron...