Müsürli futbolçynyň oýun wagty ýüregi durdy. Lukmanlara ony halas etmek üçin bir ýarym sagat gerek boldy

  • 15.03.2024 16:48
  • 28877
Müsürli futbolçynyň oýun wagty ýüregi durdy. Lukmanlara ony halas etmek üçin bir ýarym sagat gerek boldy

Müsüriň milli ýygyndysynyň we “Fýuçer” futbol klubunyň hüjümçisi Ahmed Refaat ýurduň çempionatynyň Aleksandriýanyň “Al-Ittihadyna” garşy oýnunda ýürek durmasyny başdan geçirdi. 30 ýaşly hüjümçi 61-nji minutda oýna çykdy, 89-njy minutda bolsa özüni ýitirip, otuň üstüne ýykyldy diýip, RBK ýazýar.

Ol topsuz durdy we gapdalynda-da hiç kim ýokdy, şonuň üçin Ahmediň ýykylanyny futbolçylar we eminler birbada görmediler.
Iki toparyňam lukmanlary Refaatyň ýüregine şol ýerde gaýtadan jan berip bilmediler. Ol golaýdaky hassahana äkidildi, bu ýerde reanimatologlar ony 35 gezek defibrillýasiýa etmäge synanyşdylar. Oýunçynyň ýüregi diňe soňky synanyşykdan soň urup başlady. Puls bir sagatdan hem köp wagtlap bolmady.           
Soňky maglumatlara görä, Refaatyň ýagdaýy kem-kemden gowulaşýar. Ol lukmanlaryň gözegçiligi astynda intensiw bejeriş palatasynda bolýar. Hassada öýken we böwrek näsazlyklary ýüze çykaryldy, ýöne kelle beýnisine zeper ýetmändir.

“Futbolçynyň şeýle ýagdaýdan halas edilmegini Hudaýyň gudraty hasaplamak bolar. Ýene 48-72 sagatdan onuň geljegi barada anyk aýdyp bileris” – diýip, lukman Amr Osman belledi.

Refaatyň hasabynda Müsüriň milli ýygyndysynyň düzüminde ýedi oýun we iki gol bar.


şu gün 14:49
4655

“Baýer” 44 oýun bäri ýeňilmän gelýär. Klub Ýewropanyň iň gowy 5 ligasynyň rekordyny täzeledi

Lewerkuzeniň “Baýeri” taryhy ýazmagy dowam etdirýär. 18-nji aprelde öňki ispaniýaly futbolçy Habi Alonsonyň ýolbaşçylygyndaky topar Ýewropa ligasynyň 1/4 finalynyň jogap oýnunda “West Hem” bilen 1:1 hasabynda deňme...

şu gün 13:26
4504

Konferensiýalar ligasynyň 1/4 finalynyň netijeleri

Konferensiýalar ligasynyň 1/4 finalynyň jogap oýunlary tamamlandy. Netijede, ýaryşyň ýarym finalyna gatnaşyjylaryň ählisi belli boldy. Italiýanyň “Fiorentinasy” Polşanyň “Wiktoriýa Plzenini” ynamly utdy (2:0, umumy...

şu gün 11:12
4758

Ýewropa ligasynyň ähli ýarym finalçylary belli boldy

Ýewropa ligasynyň 1/4 finalynyň jogap oýunlary geçirildi. “Atalanta” (Italiýa) “Liwerpuldan” (Angliýa) 0:1 hasabynda utuldy, ýöne birinji oýunda gazanan uly ýeňşiniň (3:0) netijesinde indiki tapgyra geçmegi başardy...

düýn 16:05
10719

“Barselona” 2025-nji ýylyň Klublaýyn dünýä çempionatyna gatnaşmak mümkinçiligini ýitirdi

Çempionlar ligasynyň 1/4 finalynyň “Barselona” bilen “PSŽ” toparynyň arasyndaky jogap oýny parižlileriň peýdasyna 4:1 hasabynda tamamlandy (umumy 6:4). Netijede, Kataloniýa topary Çempionlar ligasynyň ýarym finalyna...