Programmany tutuşlaýyn özbaşdak taýýarlamaga ukyply emeli aň hödürlendi

  • 15.03.2024 16:10
  • 3185
Programmany tutuşlaýyn özbaşdak taýýarlamaga ukyply emeli aň hödürlendi

Cognition amerikan kompaniýasy inžener-programmistiň ähli işini özbaşdak ýerine ýetirmäge ukyply Devin neýroulgamyny hödürledi. Emeli aň diňe bir programmistlere kod ýazmaga kömek etmän, eýsem taslamalary özbaşdak meýilleşdirmäge we durmuşa geçirmäge, ýalňyşlyklary öwrenmäge we düzetmäge ukyplydyr. Bu barada MSPoweruser portaly habar berýär.

Devin täze tehnologiýalara çalt uýgunlaşyp, resminamalary okamak bilen täze gurallary çalt özleşdirip bilýär. Neýroulgam doly işleýän web-programmalary hem döredip, ulanyjylardan gelýän seslenmelere görä täze funksiýalary goşýar. Şeýle-de, Devin koddaky näsazlyklary özbaşdak ýüze çykaryp, düzedýär we sazlaýar, hatda uly dil modellerini-de gurnaýar hem sazlaýar.
Bloomberg-iň žurnalistleri taslamany synap gördüler we netijeden kanagatlanandyklaryny aýtdylar. Neýroulgam olar üçin ýönekeý tekst beýany boýunça Sidneýiň restoranlary bilen doly derejeli katalog saýtyny döretdi.
Devin-iň ornaşdyrylmagy gündelik işleri öz üstüne alyp, programmistleriň ýüküni ýeňilleşdirip biler, şeýle-de bolsa has kyn we döredijilikli çemeleşmäni talap edýän ýumuşlaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek üçin adamyň gatnaşmagy barybir zerur bolar diýip, žurnalistler belleýär.


03.04.2024 12:39
1598

OpenAI sesi klonlaýjy gural bolan Voice Engine bilen tanyşdyrdy

OpenAI islendik adamyň gepleýşine meňzedip hakyky sesleri döretmäge mümkinçilik berýän Voice Engine guralynyň işe başlandygyny habar berdi. Sesi klonlamak üçin tehnologiýa bary-ýogy 15 sekuntlyk ses nusgasy gerek...

04.02.2024 23:56
7064

Emeli aň çaganyň gözleri we gulaklary arkaly dil öwrendi

Nýu-Ýork uniwersitetiniň gözlegçiler topary çaganyň gözleri we gulaklary arkaly multimodal emeli aň (AI) ulgamyna tälim bermek bilen özboluşly synag geçirdi. Synag wagtynda bir çaganyň gündelik durmuşyndan alnan...

29.01.2024 21:43
4903

Google täze nesil emeli aňly wideo generatoryny döretdi

«Google» amerikan korporasiýasynyň «Google Research» bölüminiň emeli aň ulgamy boýunça hünärmenleri «Lumiere» atly tekste esaslanýan wideokontent generatoryny döretdiler. Topar öz işleri baradaky hasabaty «arXive»...

22.01.2024 12:24
1774

Insaýder: Google-yň çat-boty şekilleri döretmegi öwrendi

Google-yň Bard çat-botunda şekil döretmek üçin täze aýratynlyk peýda bolar. Abraýly insaýderleriň biri emeli aňly çat-botuň täze mümkinçiliklerini habar berip, entek žurnalda çykarylmadyk üýtgeşmäni paýlaşdy diýip...