Ilon Mask emeli aň we elektrik ulaglary sebäpli dünýäde elektrik energiýa ýetmezçiliginiň ýüze çykjakdygyny çaklady

  • 03.03.2024 12:40
  • 17419
Ilon Mask emeli aň we elektrik ulaglary sebäpli dünýäde elektrik energiýa ýetmezçiliginiň ýüze çykjakdygyny çaklady

Teslanyň esaslandyryjysy Ilon Mask 2025-nji ýylda dünýäde elektrik togunyň ýetmezçiliginiň ýüze çykyp biljekdigini aýtdy. Onuň sözlerine görä, bu emeli aňyň (AI) we elektrik ulaglarynyň çalt ösmegi bilen baglanyşykly bolar. Telekeçiniň Bosch Connected World konferensiýasynda eden bu çykyşy barada New Atlas ýazdy.

“Men şeýle çalt ösýän tehnologiýany birinji gezek görýän. Çip ýetmezçiligi meselesi, megerem, indi yzda galan bolsa gerek, emma emeli aň bilen elektrik ulaglary şeýle bir ýyldyrym çaltlygynda ösýär welin, dünýä geljek ýyl elektrik we transformator üpjünçiliginiň bökdençliklerine duçar bolar "- diýip, Mask belledi.

Şol bir wagtyň özünde köp energiýa sarp edýän elektrik ulaglarynyň meşhurlygy hem artyp barýar. Maskyň pikiriçe, köp energiýa sarp edýän bu iki pudagyň bir wagtyň özünde ösmegi elektrik enjamlaryna we elektrik energiýasyna uly isleg döredýär, muňa bolsa dünýä heniz taýyn däl bolsa gerek.
Mask: "Indiki ýetmezçilik elektrik energiýasy bolar. Ähli çipleri işletmek üçin ýeterlik elektrik energiýasyny tapyp bilmezler" - diýdi.
Şeýle-de bolsa, ol adamzadyň iň uly tehnologiki öwrülişigiň bosagasynda durandygyny sözüniň üstüne goşdy.

"Iň gyzykly döwürde ýaşaýarys. Dogrusyny aýtsam, bu meni birneme ruhdan düşürjek boldy. Men: "Eger olar bizden üstün çykaýsalar näme? Hakykatdanam, alaçsyz bolup galaýarmykak?" Ýöne men muňa boýun boldum. Diri bolup, AI-niň getirjek “ahyrzamanyny” görmek isleýärinmi ýa-da ýok? Megerem, göresim gelýän bolsa gerek. Bu içgysgynç bolmaz" – diýip, Mask sözüniň üstüni ýetirdi.


17.06.2024 22:32
18940

Geljekde smartfonlar bolmaz: Ilon Maskyň täze çaklamasy

SpaceX-iň we Tesla-nyň baş müdiri Ilon Mask geljekde adamlaryň smartfon ulanmagy bes etjekdigini aýtdy. Onuň pikiriçe, smartfonlaryň ornuny has kämil gurluşlar – kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen Neuralink...

14.06.2024 14:58
8440

SOM adaty bolmadyk binagärlik taslamasyny ösdürýär: gökdirän bina batareýanyň aýratynlygyna eýe bolar

Dünýäniň iň beýik binasynyň - Dubaýdaky Burj-Halifanyň taslamasyny taýýarlan Skidmore, Owings & Merrill (SOM) kompaniýasy 1 km beýiklikdäki  özboluşly gökdirän binalary döretmek üçin Energy Vault Holdings bilen...

12.06.2024 15:06
8957

Mask Apple Intelligence-e garşy çykýar. Ol öz kompaniýalarynda Apple gurluşlaryny gadagan edip biler

Ilon Mask Apple kompaniýasynyň iOS we macOS-a girizilen täze Apple Intelligence emeli aň funksiýalaryny tankytlap çykyş etdi. Milliarder sistemanyň “yzarlaýjylyk” mümkinçiliklerinden howatyrlanýandygyny we özüniň...

04.06.2024 13:45
8892

Samsung Galaxy S24 Ultra iň köp satylan emeli aň smartfony boldy

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde emeli aň funksiýalary bolan smartfonlaryň arasynda öňdebaryjy orny Samsung eýeledi. Bu barada Counterpoint Research analitik firmasy täze hasabatynda habar berdi. Sarp edijileriň...