Gurbanguly Berdimuhamedow Antalýada “Çalyk Holdingiň” ýolbaşçysy Ahmet Çalyk bilen duşuşdy

  • 01.03.2024 17:25
  • 19170
Gurbanguly Berdimuhamedow Antalýada “Çalyk Holdingiň” ýolbaşçysy Ahmet Çalyk bilen duşuşdy

1-nji martda Antalýada iş saparynda bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalyk bilen duşuşdy.

Işewür wagt tapyp kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallygyny bildirip, türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygynyň Türkiýe Respublikasyna şu gezekki saparynyň we 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyna gatnaşmagynyň döwletara dialogynyň taryhynda möhüm waka bolup durýandygyny belledi. Şunda “Çalyk Holding” kompaniýasynyň ýurdumyz bilen köpýyllyk hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden buýsanýandygy nygtaldy.
Gurbanguly Berdimuhamedow asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan türkmen-türk gatnaşyklarynyň häzirki wagtda okgunly ösdürilýändigini kanagatlanma bilen belläp ýurtlarymyzyň özara hyzmatdaşlygynyň dürli ugurlary, şol sanda energetika, dokma senagaty, gurluşyk we beýleki pudaklary öz içine alýandygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, türk kompaniýalarynyň ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşine goşýan uly goşandy bellenildi. “Çalyk Holding” kompaniýasy tarapyndan gurlan we iň täze tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan saglygy goraýyş, önümçilik we energetika desgalary Türkmenistan üçin uly ähmiýete eýedir. Hazar deňziniň kenar ýakasynda guruljak, kuwwaty 1574 megawatt bolan utgaşykly görnüşdäki elektrostansiýa bolsa, türkmen elektrik energiýasynyň goňşy döwletlere eksportyny artdyrmaga, şeýle hem doganlyk Türkiýe Respublikasyna we beýleki ugurlara ibermäge mümkinçilik berer.
Işewür bildirilýän ynam üçin çuňňur hoşallygyny beýan edip, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän iri infrastruktura taslamalaryna gatnaşmagynyň türk holdingi üçin uly hormatdygyny nygtady.
Duşuşygyň ahyrynda “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Ahmet Çalyk  türk hyzmatdaşlaryň öz üstüne alan borçnamalary ýerine ýetirmäge mundan beýläk-de jogapkärçilikli çemeleşjekdiklerine hem-de özlerine ynanylan desgalardaky ähli işleriň bellenen möhletlerde we ýokary hilli ýerine ýetiriljekdigine ynandyrdy.


şu gün 00:08
876

Serdar Berdimuhamedow ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky hemişelik wekilini kabul etdi

17-nji iýulda Prezident Serdar Berdimuhamedow  Birleşen Milletler  Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy hanym Jalpa Ratnany kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç...

düýn 23:55
642

Gazagystanyň täze ilçisi Türkmenistanyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

17-nji iýulda Prezident Serdar Berdimuhamedow Gazagystanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Nurlan Nogaýewden ynanç hatyny kabul etdi. Ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy...

düýn 23:39
412

Aşgabatda «Türkmenistan – BMG» Strategik maslahat beriş geňeşiniň ikinji mejlisi geçirildi

16-njy iýulda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde «Türkmenistan – BMG» Strategik maslahat beriş geňeşiniň ikinji mejlisi geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-inde habar berdiler. Mejlisiň gün tertibine...

düýn 16:30
1857

Daşkentde bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň mejlisi geçirildi

16-njy iýulda Daşkent şäherinde Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň on sekizinji mejlisi geçirildi. Türkmen tarapyndan mejlisiň işine Türkmenistanyň Ministrler...