Aşgabatda Türkmenistanyň we Italiýanyň tanymal pianinoçylarynyň bilelikdäki konserti guralar

  • 21.02.2024 07:17
  • 3515
Aşgabatda Türkmenistanyň we Italiýanyň tanymal pianinoçylarynyň bilelikdäki konserti guralar

Şu ýyl Italiýanyň Aşgabatdaky diplomatik edarasynyň açylanyna 10 ýyl bolýar. Bu şanly sene mynasybetli birnäçe syýasy, medeni, işewür we bilim çäreleri geçiriler. Bu barada Italiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Luiji Ferrari «Magtymguly Pyragynyň parahatlyk ýörelgesi we Bitarap Türkmenistanyň diplomatiýasy» atly halkara maslahatynda eden çykyşynda aýtdy. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron neşiri habar berýär.

2023-nji ýylda Italiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi bilen bilelikde meşhur kompozitor Juzeppe Werdiniň 210 ýyllygyna bagyşlanan, şeýle hem Italiýanyň opera we saz gurallarynyň meşhur eserleriniň konsertlerini geçirdi.
Şu ýylyň mart aýynda Aşgabatda iki ýurduň tanymal pianinoçylarynyň bilelikdäki konsertini guramak meýilleşdirilýär.


şu gün 09:50
6351

Oguz han adyndaky “Türkmenfilm” birleşiginiň başlygy täzelendi

Arslan Sylapberdiýewiç Eýeberdiýew Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Oguz han adyndaky “Türkmenfilm” birleşiginiň başlygy wezipesinden boşadyldy. Bu wezipä...

şu gün 09:26
9135

1-nji awgustdan Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi bir aýlyk dynç alşa çykar

Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylaryndan hem-de welaýat häkimlerinden beýleki ýolbaşçylara 1-nji awgustdan 1-nji sentýabra çenli dynç almaga rugsat berdi. Bu barada döwlet Baştutany...

10.07.2024 12:32
8850

Haj parzyny berjaý eden türkmenistanly zyýaratçylar Aşgabada dolandy

Haj parzyny berjaý etmek maksady bilen, Saud Arabystanynda bolan ýurdumyzyň zyýaratçylarynyň galan topary duşenbe güni Türkmenistana gaýdyp geldi. Türkmen zyýaratçylary ýörite uçarda Aşgabadyň Halkara howa menziline...

09.07.2024 22:03
2954

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde nähili filmleri we multfilmleri görüp bolar

Paýtagtymyzyň kinoteatrlary şu hepde islendik görnüşli filmleri hödürleýärler. Tomaşaçylara köp sanly täze filmler we multfilmler, şol sanda Eddi Mýorfiniň baş keşbi janlandyrmagynda “Bewerli-Hillsiň polisiýa işgäri:...