Türkmenistanda «Ýylyň gümrük nokady» we «Göreldeli gümrük işgäri» yglan edildi

  • 31.01.2024 17:59
  • 17280
Türkmenistanda «Ýylyň gümrük nokady» we «Göreldeli gümrük işgäri» yglan edildi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Merkezi edarasynda Döwlet gümrük gullugy tarapyndan yglan edilen «Ýylyň gümrük nokady» we «Göreldeli gümrük işgäri» bäsleşikleriniň jemlerini jemlemek dabaralary geçirildi.

Gullugyň hukuk tertibini, kanunçylyk binýadyny berkitmäge we kämilleşdirmäge  goşan şahsy goşantlary, gulluk borçlaryny göreldeli we birkemsiz ýerine ýetirmekde gazanan ýokary görkezijileri, harby gullukçylary hünär taýdan kämil derejede taýýarlamakda görkezen aýratyn netijeleri boýunça Döwlet gümrük gullugynyň öňdebaryjy harby gullukçylary «Göreldeli gümrük işgäri» bäsleşiginiň ýeňijileri diýlip yglan edildi. Olara degişli şahadatnamalar we gymmat bahaly sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.
Şeýle hem «Ýylyň gümrük nokady» bäsleşiginiň jemleri jemlenildi. Döwlet gümrük gullugynyň edaralarynda harby tertip-düzgüni berjaý edip, gümrük nokadynyň talaba laýyk saklanylyp, daş-töwereginiň abadançylygyny üpjün etmekde şeýle-de 2023-nji ýylyň dowamynda aýratyn ýokary görkezijileri we gulluk işleri nazara alnyp, Gullugyň Aşgabat şäher gümrükhanasynyň Howdan awtoýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Howdan» gümrük nokady «Ýylyň gümrük nokady» diýlip yglan edildi we gümrük nokadynyň müdirine degişli şahadatnama gowşuryldy.


şu gün 07:40
3704

«Demirýollary» PJ iş tertibi boýunça halkara üstaşyr ýük gatnawlaryny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük gatnawlarynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän...

şu gün 06:42
1282

Meksikanyň ilçisi Türkmenistanda diplomatik işine başlady

19-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hose Luis Martines Ernandesden...

düýn 22:35
3508

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze bellenen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

20-nji fewralda Hindistanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagat Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.  Diplomat döwlet Baştutanyna...

düýn 19:50
9873

“Öz şahyrymyz”. Özbegistan Türkmenistan bilen Magtymgulynyň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemäge taýýarlanýar

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemek barada karara gol çekdi. Resminama Respublikanyň Baştutanynyň resmi...