Toyota maglumatlaryň galplygy sebäpli dört zawodynda önümçiligi togtatdy

  • 31.01.2024 15:36
  • 16787
Toyota maglumatlaryň galplygy sebäpli dört zawodynda önümçiligi togtatdy

Ýaponiýanyň awtomobil konserni Toyota Motor potratçy Toyota Industries Corporation tarapyndan üpjün edilen dizel hereketlendirijileriniň güýji baradaky maglumatlaryň galplaşdyrylmagy sebäpli Ýaponiýadaky dört zawodynda alty önümçilik hatarynyň işini wagtlaýyn togtatdy.

Bu maglumatlary NHK teleýaýlymy berýär we zawodlardaky önümçiligiň togtadylmagynyň 2024-nji ýylyň 1-nji fewralyna çenli dowam etjekdigini belleýär.
Mundan öň, Toyota birnäçe dizel hereketlendirijisiniň we bu hereketlendirijiler bilen üpjün edilen 10 modeliň, şol sanda Land Cruiser 300 we Hilux ýaly meşhur awtomobilleriň üpjünçiligini togtatmak kararyna geldi.


düýn 12:24
11107

Toyota adamlaryň we sürüjisiz awtomobilleriň arasyndaky gapma-garşylyk barada anime çykarar

Ýaponiýanyň Toyota awtoöndürijisi kompaniýanyň awtomobillerine bagyşlanan GRIP atly bäş bölümli anime serialynyň çykyşyny anons etdi. Kompaniýa serialyň brendiň awtomobillerini ýaş auditoriýa hödürlemäge kömek...

16.02.2024 14:11
38832

2014-nji ýylyň Toyota Camry-sy iň ygtybarly ýapon awtoulagy diýlip ykrar edildi

J.D. Power we HotCars tarapyndan geçirilen gözlegiň netijesine görä, 2014-nji ýylda çykan Toyota Camry şu wagta çenli goýberilen ýapon awtoulaglarynyň arasynda ygtybarlylygy boýunça iň ýokary baha eýe boldy. Gözlegiň...

14.02.2024 01:09
12658

J.D.Power tarapyndan Toyota Corolla, Camry, 4Runner, Tundra we Tacoma iň ygtybarly awtomobiller hökmünde saýlandy

J.D.Power amerikan agentligi awtomobilleriň ygtybarlylygy boýunça 35-nji ýyllyk Vehicle Dependability Study reýtingini hödürledi. Bu ýyl Toyota kompaniýasy ýeňiş gazandy. Bu barada ixbt.com belleýär. Öz golçur...

12.02.2024 06:45
8900

Toyota kompaniýasy Corolla Cross krossoweriniň täzelenen görnüşini hödürledi

Toyota kompaniýasy Corolla Cross krossoweriniň 2024-nji ýyl üçin täzelenen görnüşini hödürledi. Täze awtoulag gibrid hereketlendirijilerine, täze dizaýnly yşyk diodly faralara, üçekde panorama lýugyna we beýleki...