Hytaýdan gelen wekiliýetiň agzalary üçin Arkadag şäherine gezelenç gurnaldy

  • 30.01.2024 18:06
  • 6539
Hytaýdan gelen wekiliýetiň agzalary üçin Arkadag şäherine gezelenç gurnaldy

29-njy ýanwarda Hytaý Halk Respublikasynyň Hao Minsziniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiniň Türkmenistanda bolmagynyň çäklerinde wekiliýetiň agzalary üçin medeni maksatnama hem taýýarlanyldy. Onuň çäklerinde myhmanlar Arkadag şäherine baryp gördüler we täze şäheriň häkimi bilen duşuşdylar.

Dostlukly ýurduň wekilleri “akylly” şäherde ulanylýan sanly we “ýaşyl” tehnologiýalar bilen tanyşdyryldy. Hytaýly myhmanlara täze şäheriň nobatdaky tapgyrynyň gurluşygynyň çäklerinde alnyp barylýan işler barada gürrüň berildi.
Hytaý tarapynyň wekilleri mähirli kabul edilendikleri hem-de “akylly” şäher bilen tanyşmaga döredilen mümkinçilik üçin tüýs ýürekden hoşallyklaryny bildirip, bu şäheriň şähergurluşyk ulgamynda nusgalykdygyny nygtadylar.


düýn 21:33
9547

Serdar Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasaryny kabul etdi

21-nji fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedow ýurdumyza gelen Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan...

düýn 21:27
6688

Gurbanguly Berdimuhamedow BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

21-nji fewralda Aşgabadyň Halkara howa menzilinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň...

düýn 20:58
16425

Bosagada 5G. Türkmenistan aragatnaşyk ulgamynyň täze standartyna geçmäge taýýarlanýar

Türkmenistan telekommunikasiýa pudagynda iň täze tehnologiýalary işjeň ýagdaýda ornaşdyrýar. Indiki ädim ähli raýatlar we kärhanalar üçin internete ýokary tizlikli we ygtybarly elýeterliligi üpjün etjek ykjam aragatnaşygyň...

düýn 07:40
5580

«Demirýollary» PJ iş tertibi boýunça halkara üstaşyr ýük gatnawlaryny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük gatnawlarynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän...