Tesla Buffalo zawodynda Dojo superkompýuterini gurmak üçin 500 million dollar maýa goýar

  • 30.01.2024 12:55
  • 3038
Tesla Buffalo zawodynda Dojo superkompýuterini gurmak üçin 500 million dollar maýa goýar

Tesla kompaniýasy Nýu-Ýorkuň Buffalo şäherindäki Gigafactory klasterinde Dojo superkompýuterlerinden birini gurmak üçin 500 million dollar maýa goýýandygyny ITHome-e salgylanýan IXBT.com habar berýär.

Taslama üçin ýer saýlanda kompaniýa döwletiň ygtybarly energiýa üpjünçiliginiň, köp sanly zehinli hünärmenleriniň we taslama üçin elýeterli ýeriň bolmagyndan ugur aldy.
Nýu-Ýorkuň gubernatory Keti Hokul bu taslama 500 million dollar maýa goýuljakdygyny aýtdy. Şol bir wagtyň özünde, Nýu-Ýork Döwlet Uniwersitetinde (SUNY) emeli aň ulgamyna esaslanýan ýene bir garaşsyz superkompýuteriň gurluşygy barada ilkinji gezek yglan edildi.
Teslanyň Nýu-Ýorkdaky Gigafabrigi häzirki wagtda Supercharger stansiýalary üçin Gün panellerini, Gün üçeklerini we elektrik böleklerini öndürýär. Şeýle hem, kompaniýada awtonom awtoulaglar hakyndaky maglumatlary seljermäge ýöriteleşen işgärler topary bar.
Dojo superkompýuteriniň, emeli aňy okatmaga ýardam etjek, ulagyň datçiklerinden alnan  köp mukdardaky maglumatlary gaýtadan işlemegine garaşylýar. Teslanyň FSD Beta ulgamyndan başga-da, dünýäniň iň güýçli hasaplaýyş toparlaryndan biri bolan Dojo, başga-da köp ulanyp boljak ýagdaýlara eýe bolar.


09.02.2024 15:36
14402

ABŞ-da robokop işine ýaramsyzdygy sebäpli işini ýitirdi

The New York Times neşiriniň ýazmagyna görä, Nýu-Ýork polisiýa müdirliginiň (NYPD) metrodaky jenaýatçylyklara garşy göreşde täze kömekçisi bolmaly diýlen polisiýa roboty gysga we şowsuz synag möhletinden soň işden...

03.02.2024 16:38
9123

Alymlar ilkinji gezek Aý tozanyndan ybarat toprakda nohut ösdürip ýetişdirmegi başardylar

Tehasyň A&M uniwersitetiniň (TAMU) amerikaly alymlary ilkinji gezek dörtden üç bölegi regolitden – Aý tozanyndan ybarat toprakda nohut ösdürip ýetişdirmegi başardylar. Barlag işleri ylmy edaranyň resmi web sahypasynda...

30.01.2024 12:29
4837

ABŞ-da gidrogelden elektron «deri» döredildi

Adam derisi – adamyň daşarky dünýä bilen baglanyşygyny üpjün edýän iň uly organdyr. Ol galtaşyga, temperatura we basyşa duýgurdyr. Bu häsiýetleri emeli materiallarda döretmek örän kyndyr. ABŞ-nyň Tehas uniwersitetiniň...

27.01.2024 09:58
9156

Alymlar dermanlary derä agyrysyz sançmaga mümkinçilik berýän elektron plastyr döretdiler

Demirgazyk Karolina ştatynyň Uniwersitetiniň (ABŞ) inženerleri mikroiňňeleri bolan çeýe elektron plastyr döretdiler, onuň kömegi bilen adam derisi arkaly zerur dermanlary agyrysyz kabul edip biler. Synag enjamyna...